Odpady kopalnictwa rud żelaza

Wprawdzie zużycie własne pyłów lotnych z elektrowni zawodowych wynosi obecnie tylko ok. 10’%>, jednakże zapoczątkowano już budowę dużych, nowych zakładów prefabrykacji przy nowych siłowniach (Halemba, Łagisza, Skawina, Bielsko, Elbląg, Konin i inne). Zrealizowanie budowy zakładów prefabrykacji przy tych nowych siłowniach stworzy warunki dla wykorzystania do produkcji elementów budowlanych pyłów lotnych w ilości ok. 400 tys. t rocznie.

Rozpoczęta i kontynuowana produkcja elementów budowlanych z pyłów lotnych jako własna produkcja uboczna (Chorzów, Łaziska, Miecho- wice, Zabrze, Jaworzno I, Jaworzno II, Gdynia, Elbląg, Szczecin, Czechowice i in.) będzie nadal rozwijana. Spodziewać się, należy, że zdolność produkcyjna wynosząca w 1960 r. około 50 min jedn, ceram. rocznie wzrośnie do 1965 r. do ok. 100 min jedn. ceram., o ile zapewniony będzie odbiór i transport wyprodukowanych elementów.

Odpady kopalnictwa rud żelaza czekają obecnie na rozpoznanie ilościowe i jakościowe, natomiast lepiej przedstawia się sprawa odpadów przemysłu metali nieżelaznych tworzących się zarówno w cyklu produkcyjnym kopalń, jak i w czasie produkcji koncentratów metali, a wreszcie samych metali. Ogółem zwałów zawierających pewne ilości cynku i ołowiu znajduje się około 38 min t, produkcja bieżąca w 1957 r. wynosiła ponad 1,7 min t odpadów.

Hutnictwo metali nieżelaznych wykorzystuje zwały odpadów żużla z cynkowni do wtórnego przerobu rocznie w ilości ok. 700 tys. t. Odpady zawierające poniżej lfl/o cynku są częściowo wykorzystywane do celów niwelacyjnych i drogowych, a w niewielkim zakresie jako kruszywo do betonów. W hutnictwie metali nieżelaznych prowadzone są intensywnie prace badawcze nad kompleksowym wykorzystaniem całości odpadów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>