ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. III

Budownictwo na Górnym Śląsku powinno iść ze względu na eksploatację górniczą innymi drogami niż budownictwo na terenach niezagrożonych. Jeżeli konstrukcja budynku wytrzyma odkształcenia terenu ściskające, względnie rozciągające rzędu 5 mm na 1 m oraz nachylenia terenu dochodzące do 8 mm na 1 m, to na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że przy ostrożnie prowadzonej eksploatacji górniczej nie powinien on w większości wypadków ulec poważniejszym uszkodzeniom. Powinna być zwrócona uwaga na odpowiednie fundamentowanie, a zwłaszcza fundamentowanie na płycie. Natomiast bardzo niekorzystnie odbić się może fundamentowanie na palach, jak również zastosowanie ław fundamentowych słabo ze sobą związanych. Sama konstrukcja ścian odgrywać tu będzie raczej drugorzędną rolę, a ich zarysowanie lub pęknięcie będzie można łatwo naprawić.

Co się tyczy ochrony istniejących słabych budowli, pod którymi ma być prowadzona eksploatacja górnicza, to wskazane byłoby zwrócenie uwagi na zastosowanie przenośnej konstrukcji kotwienia oraz odpowiednie podstemplowanie budowli w okresie najintensywniejszych ruchów terenu. W związku z powyższym nie tylko przed górnictwem, ale i przed budownictwem wyłaniają się zagadnienia zabezpieczenia budowli istniejących oraz ustalenia zasad budowy nowych obiektów na zagrożonych terenach.

Dla rozwiązania tych zagadnień zarówno górniczych, jak i budowlanych utworzony został przez Polską Akademię Nauk Zakład Mechaniki Górotworu. Zadaniem jego jest prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących powyższych zagadnień zarówno teoretycznych, jak i laboratoryjnych oraz obserwacji praktycznych na terenach górniczych. Wdrożenie w górnictwie tych prac umożliwi odzyskanie dla gospodarki narodowej olbrzymich zasobów węgla i innych minerałów użytecznych, uwięzionych w filarach ochronnych pod miastami i zakładami przemysłowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>