ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY CZ. II

Jednak wszystkie te liczby są, jak już podkreślono, pomiarami wyrywkowymi, orientacyjnymi i w żadnym przypadku nie mogą dawać wyczerpującego obrazu zapylenia naszego największego okręgu przemysłowego, jakim jest Górny Śląsk. W powietrzu wiejskim koncentracja pyłu waha się w granicach 0,1-0,8 mg/m3, w okręgach przemysłowych – w granicach 1,8-5 mg/m3. Należy przy tym podkreślić, że dopuszczalne z punktu widzenia zdrowotnego koncentracje pyłów wynoszą według norm radzieckich (GOST) 10 mg/m3, a dla pyłów o zawartości 50%> wolnej krzemionki – 2 mg/m3. Są to normy obowiązujące w zakładach pracy przy ośmiogodzinnym dniu roboczym, dopuszczalne więc koncentracje w powietrzu zewnętrznym należy przyjmować niższe.

Podane wyżej wartości dopuszczalnych koncentracji są, niestety, przekraczane w Polsce nawet w sąsiedztwie zakładów przemysłowych poza Górnym Śląskiem. Pomiary przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Cieplnej AGH w okolicy Zakładów Supertomasyny Kraków – Bonarka (przed zainstalowaniem urządzeń odpylających) wykazały przy wietrze 1,5 misek w odległości 0,5 km od zakładu koncentracje pyłów 29- 40 mg/m3 i ilość osadzającego się pyłu 40 t/km2 na dobę: w odległości 1 km – 15-18 mg/m3 i 10 t/km2: w odległości 1,5 km — 5,5-7,7 mg/m3 i 3 t/km2. Przy szybkości wiatru 6 m/sek koncentracja pyłu już w odległości 0,5 km od zakładu wynosi 7 mg/m3, a ilość osadzającego się pyłu – 2 t/km2 na dobę. Badania zapylenia przeprowadzone również przez AGH w innym punkcie Krakowa, przy Wytwórni Elementów Telekomunikacyjnych, wykazały koncentrację pyłów 8,8-11,3 mg/m3, a więc bardzo wysoką. Pomiary przeprowadzono filtrem biologicznym na sprasowanej siatce azbestowej, przez który przeciągano w ciągu kilkunastu dni określoną ilość powietrza (mierzoną precyzyjnym gazometrem) oraz za pomocą konimetrów. Z pomiarów tych metodą statystyczną wyliczono chwilowe koncentracje pyłu. Przykład ten podajemy, aby wykazać, że w pobliżu zakładów produkcyjnych w okręgach przemysłowych należy się spodziewać, przy braku urządzeń odpylających, przekroczenie dopuszczalnych koncentracji pyłu w powietrzu zewnętrznym. Oczywiście tak znaczne koncentracje pyłu w powietrzu (nie mówiąc już o zanieczyszczeniach gazowych SO2 i SO:i, powstałych z procesów spalania) nie mogą być bez wpływu na stan zdrowia mieszkańców okręgu przemysłowego. Przykład Bonarki wskazuje na olbrzymi wpływ wiatru na rozrzut zapylenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>