Monthly Archives Lipiec 2015

UTLENIANIE CZ. II

Aldehyd octowy CH3CHO – poza możliwością przeprowadzenia go w kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego – służy do produkcji środka owadobójczego DDT, chloroformu, włókna sztucznego akrylonitrylo- wego, kwasu nikotynowego, butanolu i butadienu (reakcja aldolowa), żywic pentaerytrytowych, materiałów wybuchowych oraz syntezy piramidonu.

Read More

CHLOROWANIE

Proces chlorowania polega na przyłączaniu do węglowodoru atomów chloru. W zależności od rodzaju węglowodoru (nasycony czy nienasycony) występuje przy tym procesie odszczepienie chlorowodoru.

Read More

SUKCES PIONIERA V

Radiostacja Pioniera IV pracowała na fali o długości 31 cm. Wielki radioteleskop w Jodrell Bank (rys. 12) przyjął ostatnie sygnały rakiety z odległości 651 tys. km, gdzie chemiczne baterie uległy wyczerpaniu. Pla- netoida nr 2 posiada masę bardzo małą, bo 6,03 kG. Wyposażona była w miniaturowe liczniki Geigera-Miillera dla pomiaru na przebywanej trasie natężenia promieniowania kosmicznego. Do omówienia otrzymanych w tej dziedzinie wyników jeszcze powrócimy.

Read More

Dehydrogenizacja

Dla osiągnięcia pełnego obrazu przygotowania surowców dla petrochemii w powiązaniu z normalną produkcją rafineryjną podaje się na rysunku 10 schemat przeróbki ropy w nowoczesnej rafinerii nafty, zaś na rysunku 11 fotografię dużej nowoczesnej rafinerii ropy naftowej.

Read More

CZYNNE ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW

Szybki rozwój techniki, jaki cechuje Okres ostatniego dwudziestolecia, zaznaczył się poważnymi osiągnięciami również i w najmłodszej gałęzi akustyki – technice ultradźwiękowej. Dotyczą one zarówno znacznego ulepszenia znanych już poprzednio metod wytwarzania i wykorzystywania ultradźwięków, konstrukcji odpowiedniej aparatury, jak też i odkrycia szeregu nowych możliwości zastosowania w nauce i technice.

Read More

PRZEMYSŁ HUTNICZY

W przemyśle hutniczym, zwłaszcza w hutnictwie metali nieżelaznych, odpylanie związane jest – jak widać z przytoczonych wyżej tablic – ze znacznymi zyskami gospodarczymi. Rozpatrzmy stan odpylania w hutach polskich.

Read More

PYŁY LOTNE

Stosowany ostatnio system spalania paliw stałych w postaci pyłów w paleniskach komorowych bezrusztowych wprowadza na rynek materiałowy trzy nowe typy surowców odpadowych, tj. pyły lotne, granulat i żużel wtórny. Pyły lotne stanowią ilościowo bardzo poważny odpad silnie obciążający normalny tok pracy zakładów przemysłowych, stanowiąc równocześnie istną plagę dla zakładu oraz okolicy.

Read More

PODSTAWOWE SUROWCE PETROCHEMICZNE CZ. II

Węglowodory są najważniejszymi składnikami ropy, ale nie jedynymi. W zależności od pochodzenia spotyka się w ropie związki zawiera- jące tlen, siarkę, azot. Poza siarką, która często staje się wtórnym surowcem chemicznym w wyniku dalszej przeróbki, dwa pozostałe pierwiastki nie mają dotychczas istotnego znaczenia dla petrochemii. Z przytoczonych trzech grup węglowodorów, spotykanych w ropie, podstawowe znaczenie posiadają dla petrochemii węglowodory łańcuchowe nasycone, popularnie zwane parafinowymi, oraz węglowodory aromatyczne: te ostatnie dlatego choćby, że stanowią konkurencję dla węglowodorów aromatycznych, otrzymywanych z przeróbki węgla.

Read More

Utleniacze

W ostatnich latach rozwinęły się bardzo badania nad zastosowaniem niezwykle aktywnego chemicznie pierwiastka, jakim jest fluor, który w zetknięciu z szeregiem związków organicznych powoduje ich samorzutne zapalenie się. Energicznymi utleniaczami są także związki fluoru z tlenem, które są bezpieczniejsze niż sam fluor, gdyż np. tlenek fluoru OF2 może być zmieszany z wodorem, metanem i innymi paliwami nie powodując ich samozapalenia się. Reakcje fluoru z paliwami organicznymi są tego rodzaju, jak np. z heptanem: C,H16 – 16F2 = C,F,e -4- 16HF -i- 1660 kcal (3150 kcal/kg), C7H16 -[- 22Fa = 7CF4 + 16HF + 2211 kcal.

Read More

SUKCES PIONIERA V – CIĄG DALSZY

Ziemi, 5,6 min km. Zwiększanie prędkości względem Ziemi zostało spowodowane wzmożoną grawitacją słoneczną w osiągniętych rejonach przestrzeni. Pionier V jest aluminiową kulą o masie 43 kG. Ważna jest okoliczność, że posiada baterie słoneczne, dzięki którym hędzie mógł dokonywać pomiarów przez długi okres czasu i przesyłać je na Ziemię na rozkaz radiowy. Sytuacja jest o tyle korzystna, że w rejonach orbity pla- netoidy nr 3 natężenie promieniowania słonecznego jest o 4/3 intensywniejsze niż w sąsiedztwie Ziemi,

Read More

ALKILOWANIE WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH PRZEZ OLEFINY

Alkilowanie jest to reakcja łączenia się węglowodorów łańcuchowych parafin lub olefin ze sobą lub z węglowodorami aromatycznymi w obecności katalizatorów, chlorku glinu, kwasu fosforowego, fluorowodoru. Proces ten rozwinął się również w powiązaniu z produkcją benzyn wysokooktanowych. Do celów petrochemicznych podstawowymi reakcjami alkilowania jest produkcja etylobenzenu z benzenu i etylenu, kumenu z benzenu i propylenu oraz dodecylobenzenu z benzenu i tetrameru propylenu.

Read More