PODSTAWOWE SUROWCE PETROCHEMICZNE CZ. II

Węglowodory są najważniejszymi składnikami ropy, ale nie jedynymi. W zależności od pochodzenia spotyka się w ropie związki zawiera- jące tlen, siarkę, azot. Poza siarką, która często staje się wtórnym surowcem chemicznym w wyniku dalszej przeróbki, dwa pozostałe pierwiastki nie mają dotychczas istotnego znaczenia dla petrochemii. Z przytoczonych trzech grup węglowodorów, spotykanych w ropie, podstawowe znaczenie posiadają dla petrochemii węglowodory łańcuchowe nasycone, popularnie zwane parafinowymi, oraz węglowodory aromatyczne: te ostatnie dlatego choćby, że stanowią konkurencję dla węglowodorów aromatycznych, otrzymywanych z przeróbki węgla.

Gaz ziemny składa się z węglowodorów parafinowych, począwszy od metanu. Poza tym spotyka się złoża gazowe, zawierające siarkowodór, jak na przykład niedawno odkryte złoża gazowe w Lacq (Francja), czasami zaś spotyka się hel. Gaz ziemny występujący z ropą i razem z nią wydobywany, nazywa się gazem mokrym, gdyż poza metanem zawiera wej oraz wzrost zasobów w latach 1920-1960 cięższe węglowodory, takie jak etan, propan, butan oraz pary węglowodorów ciekłych, które w zasadzie stanowią już składnik benzyn. Gaz ziemny występujący oddzielnie od ropy nazywa się suchym i w zasadzie zawiera jedynie metan.

Gaz ziemny i ropa są surowcami pierwotnymi przemysłu petrochemicznego. Najważniejszą jednak grupą węglowodorów, znajdującą szerokie zastosowanie w tym nowoczesnym przemyśle, stanowią węglowodory łańcuchowe nienasycone z jednym lub kilkoma wiązaniami podwójnymi, zwane potocznie olefinami, lub z wiązaniami potrójnymi, jak na przykład acetylen. Węglowodory te nie występują w ropie i gazie ziemnym, otrzymuje się je w procesach przeróbki tych surowców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>