CHEMICZNA PRZERÓBKA WĘGLOWODORÓW

Generalnie rzecz biorąc cała produkcja petrochemiczna użytkowana jest w dwu podstawowych gałęziach produkcji przemysłu chemicznego, a to w przemyśle mas plastycznych i włókien sztucznych, rozpuszczalników i plastyfikatorów. Ta druga gałąź produkcji rozwinęła się w ścisłym powiązaniu z pierwszą, gdyż bez rozszerzenia asortymentu rozpuszczalników i plastyfikatorów nie byłoby mowy o tak szerokiej produkcji wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, włókien, kauczuków, lakierów i innych artykułów.

Naturalnie petrochemia wchodzi również do szeregu innych grup artykułów użytku codziennego, do rolnictwa (zwłaszcza w grupie związków owado- i chwastobójczych), do przemysłu środków piorących, przemysłu dodatków uszlachetniających produkty naftowe i innych. Podstawą jednak dotychczasowych sukcesów są masy plastyczne i rozpuszczalniki. Pod tym kątem widzenia przedstawione zostaną podstawowe procesy chemiczne spotykane w przemyśle petrochemicznym.

Jak w każdym innym przemyśle, również w petrochemii spotyka się z szeregiem podstawowych procesów, w czasie których powstają półprodukty dla szeregu produkcji finalnych. Do najistotniejszych procesów zalicza się: chlorowanie, 2) sulfochlorowanie, 3) utlenianie, 4) hydratację, ó) polimeryzację, 6) alkilowanie.

W dwu pierwszych surowcami wyjściowymi mogą być węglowodory nasycone (parafiny), jak i nienasycone (olefiny), zaś w trzech następnych surowcami w zasadzie są węglowodory olefinowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>