Zastosowanie koagulacji akustycznej

Siły przyciągające typu hydrodynamicznego, jak również siły spowodowane ciśnieniem promieniowania wzrastają z natężeniem pola: dotyczy to również w pewnych granicach zjawiska współdrgania cząstki. Ostatnie badania wykazały poza tym duży wpływ na przebieg koagulacji procesu turbulencji gazu w silnym polu ultradźwiękowym.

Wszystkie te czynniki zależą od parametrów pola akustycznego, tj. jego częstości natężenia, które wpływają tym samym na przebieg koagulacji: zależy on również od typu i koncentracji aerosolu, jak też i czasu naddźwiękowiania.

Mimo niedoskonałej jeszcze i niepełnej teorii – istnieją już w wielu krajach praktyczne urządzenia wykorzystujące koagułacyjne działanie ultradźwięków. W przemysłowych urządzeniach odpylających wykorzystywane są głównie syreny obrotowe lub, ostatnio, syreny statyczne, mogące dostarczać stosunkowo dużych ilości energii akustycznej.

Ciekawym przykładem zastosowania koagulacji akustycznej są zainstalowane już w niektórych krajach doświadczalne urządzenia do usuwania mgły na lotniskach (rys. 9). W instalacji tego typu wzdłuż pasa startowego ustawione są syreny statyczne oraz specjalne aparaty do rozpylania odpowiednich preparatów chemicznych. Metoda taka zapewnia najlepsze wyniki w koagulacji mgły

Od kilku lat prace nad koagulacją prowadzone są również i w Polsce. Poza Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN szereg udanych prób przeprowadzono w CIOP1 oraz w IMN2, Rysunek 10 przedstawia doświadczalną instalację odpylającą CIOP w Zakładach Cynkowych w Szopienicach: rokuje to nadzieje, że metoda ta znajdzie niebawem i u nas szersze zastosowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>