Sposób kodowania liczbami nazw

Przyjmując przedstawiony wyżej sposób kodowania liczbami nazw i przestrzegając właściwej kolejności ich zapisu wszystkie informacje podawane przez pasażera możemy zapisać w postaci jednej liczby jede- nastocyfrowej (litery na dole wskazują na sposób przyporządkowania wymienionym informacjom symboli cyfrowych)

Jaki stąd wniosek praktyczny? Przyjęty język zapisu informacji pozwala w prosty sposób zbudować wejście do automatycznego urządzenia rezerwacji miejsc. Przykład rozwiązania systemu wejścia-wyjścia takiego układu pokazuje rysunek 4, na którym widzimy, jakie klawisze należałoby nacisnąć w rozpatrywanym przypadku. Przy takim rozwiązaniu wejścia-wyjścia, kasjer wysłuchawszy podróżnego, naciska odpowiednie klawisze na urządzeniu wejściowym (wg przyjętego schematu) i oczekuje na sygnał wyjściowy. Jeżeli zabłyśnie zielona lampka kasjer dokonuje transakcji, tzn. wydaje bilety i inkasuje należność, gdy zaś zapala się lampka czerwona daje odpowiedź odmowną. Naszkicowany system pracy kasjera przy zastosowaniu automatycznego urządzenia rezerwacji miejsc ukazuje zarazem sposób „zewnętrznego” włączenia aparatu w system pracy przedsiębiorstwa. Nawyki zawodowe kasjera nie ulegną specjalnym zmianom, jeżeli zamiast poszukiwania informacji w raportach rezerwacji o stanie miejsc w interesującym klienta samolocie naciśnie odpowiednie klawisze na pulpicie wejściowym urządzenia automatycznego. W wielu jednak przypadkach, o których jeszcze wspomnimy, trudność dostosowania „zewnętrznego” (tzn. wejścia-wyjścia) urządzenia do istniejącego systemu przekazywania informacji powoduje zaprzepaszczenie możliwości automatyzacji pracy ludzkiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>