Monthly Archives Wrzesień 2015

GAZ WĘGLOWY CZ. II

Gaz wodny produkuje się przeważnie z koksu przez działanie pary wodnej w temperaturze około 1000°C. Otrzymuje się gaz zawierający około 38% tlenku węgla i około 50% wodoru. Jego wartość opałowa nie przekracza 2400 kcal/m3. Dla celów gospodarstwa domowego wymaga wzbogacenia gazem ziemnym lub olejowym.

Read More

Metoda otrzymywania acetylenu

Przez możliwość produkowania czystego wodoru wchodzi petrochemia jako poważny udziałowiec do światowego przemysłu ciężkiej nieorganicznej syntezy chemicznej amoniaku i kwasu azotowego. Wprowadzenie metanu jako surowca wyjściowego dla produkcji węglowodorów metodą Fischer-Tropscha uwalnia tę syntezę od konieczności korzystania z węgla jako surowca dla produkowania gazu syntezowego.

Read More

RÓWNOWAGA FAZOWA GAZ – CIECZ – CIAŁO STAŁE CZ. II

Krzywa pary II urywa się w punkcie krytycznym, nie wiadomo jednak, gdzie się kończy krzywa topliwości. Istnieją trzy różne poglądy w tej sprawie: 1) krzywa topliwości dąży do nieskończoności 2) krzywa topliwości kończy się również w jakimś punkcie krytycznym 3) krzywa topliwości przebiega — jak na wykresie — przez maksimum.

Read More

CHEMIA RADIACYJNA CZ. III

Wszystkie wspomniane metody przeprowadzania procesów chemicznych można podzielić na dwie grupy, Do pierwszej należy zaliczyć oddziaływanie temperaturą, obecnością katalizatora i ciśnieniem, do drugiej elektrolizę i oddziaływanie fotochemiczne. Metody pierwszej grupy pozwalają na przeprowadzanie reakcji chemicznych w kierunku określonym jednoznacznie przez prawa termodynamiki. Produkty powstające w tych reakcjach są zawsze w stanie bliższym stanu równowagi termodynamicznej, niż substraty zużywane w tych procesach. Druga grupa procesów pozwala na otrzymywanie produktów, które są dalsze od stanu równowagi termodynamicznej niż substraty. Możliwe jest tu wyjście z układu substratów pozostających w stanie równowagi chemicznej i otrzymanie produktów dalekich od tego stanu. Impulsem pozwalającym na oddalenie się od równowagi chemicznej jest w przypadku elektrolizy energia elektryczna oraz fakt, że procesy redukcji przeprowadzane są gdzie indziej (na katodzie) niż procesy utlenienia (na anodzie), w reakcjach fotochemicznych impulsem tym jest wysokowartościowa energia przekazywana cząsteczkom przez promieniowanie. Chemia radiacyjna stwarza możliwość przeprowadzania procesów tego drugiego rodzaju, w których produkty są dalsze od stanu równowagi niż substraty.

Read More

Paliwa przeznaczona do silników Diesla

Zupełnie inne wymagania stawia się paliwom przeznaczonym do silników Diesla. Zasada jego działania jest inna. Paliwo wstrzykuje się do cylindra, w którym uprzednio sprężono powietrze. Ponieważ to sprężenie jest znaczne, dochodzi bowiem do 35 Atm, powietrze ogrzewa się do wysokiej temperatury, 500-600°C. W tej temperaturze wstrzyknięte paliwo szybko się spala. Wprowadzenie paliwa wyprzedza nieco zakończenie stadium sprężania powietrza, ponieważ zapłon następuje z pewnym opóźnieniem, a nie bezpośrednio po wstrzyknięciu paliwa, bowiem wprowadzenie paliwa trwa jeszcze przez pewien czas po rozpoczęciu spalania. Ciśnienie na skutek spalania wzrasta do 70 Atm. Silniki Diesla dzielą się na trzy grupy: 1) silniki wolnobieżne, o ilości obrotów poniżej 300 na min: 2) silniki średnioobrotowe, o ilości obrotów 300-800 na min: 3) silniki szybkoobrotowe, o ilości obrotów 800-3000 na min. Silniki z głowicą żarową nie są właściwie silnikami Diesla, gdyż pracują one przy znacznie niższych ciśnieniach, wskutek czego temperatura sprężonego powietrza nie wystarcza do spowodowania zapłonu paliwa. Zapłon wywołuje zetknięcie się paliwa z rozżarzoną głowicą.

Read More

CHEMIA RADIACYJNA

Innym przykładem procesu wykorzystywanego dla celów dozymetrycznych może być redukcja rodnikami H i OH jonów żelazowych do żelazawych w obecności kwasu mrówkowego. Wolne atomy wodoru mogą tu redukować zarówno jony żelazowe, jak i cząsteczki kwasu mrówkowego:

Read More

CHEMIA RADIACYJNA

Jedną z charakterystycznych cech współczesnego etapu rozwoju nauki i techniki jest pojawianie się coraz to nowych dyscyplin naukowych i coraz to nowych, rewolucjonizujących technologię, metod przemysłowych. Słowniki nasze wzbogacają się o nowe pojęcia. Chemia radiacyjna może służyć jako przykład takiej pojawiającej się w ostatnim okresie na horyzoncie nauki dyscypliny naukowej, otwierającej zarazem szereg nieprzewidywanych dotychczas perspektyw przed technologią.

Read More

PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

W przemyśle materiałów ogniotrwałych dominującą rolę odgrywają filtry workowe. Stosuje się w tym przemyśle filtry Betha i Intensiv o charakterystyce podobnej, jak w przemyśle metali nieżelaznych, przy czym jako tkanin filtracyjnych używa się łódzkich tkanin technicznych, wełnianych i bawełnianych. Najskuteczniejsze okazały się filtry wełniane, najtrwalsze zaś tkaniny bawełniano-wełniane. Trwałość tkanin w tym przemyśle jest większa niż w przemyśle metali nieżelaznych. Główną trudnością przy odpylaniu w zakładach materiałów ogniotrwałych jest dość znaczna wilgotność zapylonego powietrza, co w przypadku jego schłodzenia jest przyczyną zalepiania się filtrów. Badania nad filtrami tkaninowymi ze szczególnym uwzględnieniem zakładów materiałów ogniotrwałych prowadzi krakowski Zakład Pyłów Przemysłowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Próby przeprowadzone z innymi odpylnikami, jak multicyklony i cyklony, nie dały pożądanych wyników. Pierwsze, przebadane w doświadczalnym zakładzie iw Krzeszowicach, zatykały się bardzo szybko, drugie nie dawały wymaganej sprawności. Skrubery z silnym zraszaniem wodą dają dobre wyniki jeśli chodzi o sprawność odpylania, jednakże wymagają budowy znacznych odstojników dla zanieczyszczonej pyłami wody, co ze względu na koszty związane z ich budową i na szczupłość miejsca w zakładach jest trudne do wykonania.

Read More

PALIWA DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH

W ciągu ostatnich 10-20 lat rozwinęła się nowa gałąź techniki, zapoczątkowana 50 lat temu przez uczonego rosyjskiego Ciołkowskiego: silniki odrzutowe. Lotnictwo, oparte na tej zasadzie to przede wszystkim lotnictwo wojskowe. Dziś już wszystkie większe kraje są w posiadaniu samolotów bojowych z silnikami odrzutowymi. Również i do celów transportu cywilnego stosuje się coraz częściej silniki odrzutowe, umożliwia jące loty dużych jednostek pasażerskich na duże odległości bez lądowania. Rakiety z silnikami odrzutowymi dla celów badań meteorologicznych osiągają wysokość 400-500 km, a rakiety specjalne – księżyc.

Read More

Burza magnetyczna

Na magnetogramach w tym mniej więcej czasie widoczny jest powolny spadek natężenia składowej poziomej, co oznacza rozpoczęcie się fazy głównej burzy magnetycznej. W odległości kilku promieni ziemskich zjonizowane cząstki chmury gazowej, wskutek ich ruchu w polu magnetycznym, wytworzyły przypuszczalnie potężne tzw. prądy pierścieniowe, płynące ze wschodu na zachód. Spowodowały one zmniejszenie się składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego, np. w Cha-Pa o około 500 gamma w stosunku do wartości normalnej. Około godz 05 w Stanach Zjednoczonych stwierdzono za pomocą przyrządów na balonach „wybuch” promieniowania X.

Read More