Praca maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym

Podobnie jak w przypadku maszyny Digitac przelicznik łączy się zarówno z urządzeniem radiolokującym jak i działem za pomocą odpowiednich konwerterów. Przytoczone przykłady pracy maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym, mimo specyfiki swoich militarnych zastosowań, obrazują dość wiernie problemy występujące przy tego typu instalacjach. Fakt, że maszyna cyfrowa ma przetwarzać informacje, pochodzące z jednego urządzenia automatycznego na dane wejściowe do drugiego, stawia przed konstruktorem dwa podstawowe problemy:

– Budowę konwerterów tłumaczących wielkości fizyczne, które przetwarzają maszyny systemu, na „język” liczbowy maszyny cyfrowej.

– Zapewnienie maszynie cyfrowej możliwie dużej pewności pracy, gdyż otrzymanie wyników obarczonych dużym błędem może spowodować nieobliczalne straty.

Zagadnienie wymienione w punkcie pierwszym jest zagadnieniem typowo technicznym i dość specjalnie wiążącym się z techniką budowy aparatów cyfrowych i maszyn analogowych. Problem punktu drugiego ma bardzo szeroki aspekt matematyczny i organizacyjny. Stawia on bowiem z jednej strony konieczność wybierania takich matematycznych i Patrz: S. Kac, Co to jest radiolokacja, t. II, PPWT, Warszawa 1957, s. 237-286. metod prowadzenia obliczeń, aby wraz z otrzymaniem wyniku otrzymywać możność sprawdzenia jego poprawności, zaś, z drugiej strony, nakłada na konstruktorów maszyn konieczność budowania aparatów, które w pewnym sensie dokonują samokontroli. Oba te problemy znalazły już szereg ciekawych rozwiązań, których omówienie przekracza jednak ramy tego artykułu.

Konstruktor przystępujący do budowy aparatu cyfrowego, którego zadaniem jest automatyzacja tylko jednego ogniwa procesu przetwarzania informacji, staje wobec znacznie większej ilości problemów. Maszyna taka będzie bowiem pracowała w systemie, w którym dane wejściowe oraz wyjściowe otrzymywane są w wyniku działalności pewnej grupy ludzi lub stanowią dane początkowe dla pracy tej grupy. Wchodzą tu w grę wieloletnie problemy tradycji, czy nawyków ludzkich. Dlatego też znalezienie odpowiednio dobranej maszyny wymaga bardzo dokładnej analizy systemu, który chcemy zautomatyzować. Powstające przy takiej analizie problemy postaramy się bliżej pokazać na pewnym autentycznym choć wyidealizowanym zastosowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>