POLIMERYZACJA OLEFIN

Polimeryzacja polega na powstawaniu dużej cząsteczki węglowodoru z mniejszych, zawierających wiązanie nienasycone. Jest to reakcja łańcuchowa. Prowadzi się ją w dwojaki sposób. W wysokich temperaturach przy użyciu wielkich ciśnień przekraczających 1000 atmosfer albo w łagodnych temperaturach z użyciem katalizatorów.

Proces ten rozwinął się początkowo w związku z poszukiwaniem w okresie wojennym benzyn lotniczych o wysokiej liczbie oktanowej. Wyjściowymi surowcami były gazy z procesów krakingu. Po wojnie na tych samych instalacjach lub na zbliżonych rozpoczęto produkcję polimerów indywiduów chemicznych. Najważniejsze znaczenie osiągnęła polimeryzacja etylenu, propylenu i izobutylenu.

Polietylen stosuje się jako materiał na izolatory elektryczne, tworzywo antykorozyjne w budowie aparatury chemicznej oraz, ostatnio, jako wodoszczelny materiał opakowaniowy. Rozwój przemysłu polietylenowego jest gwałtowny, ocenia się jego światową produkcję w 1965 r. na 1,5 min ton, co by odpowiadało całkowitej tonażowej produkcji mas plastycznych w roku 1956. Również w Polsce planuje się poważną produkcję polietylenu od 1964 r.

Produktem polimeryzacji propylenu jest m. in. tetramer propylenu, który jest wyjściowym produktem przy fabrykacji syntetycznych środków piorących, tzw. alkiloarylosulfonianów. W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma produkcja polipropylenu, jako masa plastyczna, używana do identycznych celów jak polietylen. Polietylen i polipropylen wchodzą coraz poważniej na rynek tekstylny jako włókno wełnopo- dobne, konkurujące własnościami z nylonem. Produkt polimeryzacji izo-butylenu, o nazwie handlowej Oppanol B, Vistanex, ma postać gumy i jako taki znajduje zastosowanie w produkcji kabli, w impregnacji tkanin oraz jako dodatek do gumy. Natomiast kopolimeryzowany z izopre- nem lub butadienem tworzy jedną z popularnych odmian syntetycznego kauczuku, kauczuk butylowy, GR-J, PIexon, IIR. Posiada on własność nieprzepuszczania gazów i dlatego stosuje się go do produkcji dętek. Naturalny kauczuk posiada dziesięciokrotnie większą zdolność przepuszczania gazu. Tak więc produkt oparty na procesie petrochemicznym jest lepszy od produktu naturalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>