Trzęsieia Ziemi

Poniżej głębokości 700 km nie obserwuje się trzęsień Ziemi. Ze zbadania budowy wnętrza Ziemi wynika możliwość istnienia znacznie większych nieciągłości. Można oczekiwać, że zestawienie tych badań z rozkładem magnitud i głębokości trzęsień pozwoli uzyskać szczególnie cenne informacje, dotyczące nieciągłości oraz budowy wnętrza Ziemi.

Na zakończenie naszych rozważań wróćmy jeszcze do zależności wyrażającej ilość trzęsień w stosunku do wartości magnitudy. Jak wynika z podanego wykresu, ilość trzęsień bardzo silnych o magnitudzie 8-8,5 gwałtownie maleje do 0, poniżej oczekiwanej wartości według podanego wzoru. Tłumaczy się to oczywiście istnieniem górnej granicy wartości napięć, jakie mogą wystąpić w ośrodku przed ich rozładowaniem w trzęsieniach Ziemi. Zależność tę można jednak ekstrapolować w stronę mniejszych wartości magnitud. Dla wartości około 2,5 magnitudy otrzymuje się ilość wstrząsów znacznie ponad 100 tys. rocznie (Gutenberg i Richter). Dalsza ekstrapolacja wymaga ostrożności. Powyższe rozważanie podaliśmy w związku z rozwiniętymi ostatnio badaniami tzw. viikrotrząsień (microtremors). Stwierdzono ścisłą zależność ilości mikrotrzęsień w stosunku do ilości silniejszych trzęsień, dotąd badanych. Zgadza się to w ogólnych zarysach z wyżej przeprowadzoną ekstrapolacją.

Badania tych bardzo słabych wstrząsów otwierają nowe drogi przed sejsmologią. Pozwolą one w bardzo krótkim czasie określić sejsmiczność obszaru oraz związki trzęsień Ziemi we współczesnej tektonice. W ten sposób, badając ilość wstrząsów słabych, można podać prawdopodobieństwo występowania zjawisk o silniejszym charakterze w danym obszarze.

Rozważania nasze, które rozpoczęliśmy od epizodu, jaki miał miejsce w czasie prac polskiej wyprawy naukowej do Wietnamu, zakończymy krótkimi uwagami, dotyczącymi badań sejsmologicznych w Polsce.

Zalecane ostatnio w ramach współpracy międzynarodowej badania sejsmiczności luku Karpat wymagają właśnie prac nad rejestracją mikrotrzęsień. Rejestracja ta pozwoli, w realnym okresie czasu, ustalić charakterystykę sejsmiczną Karpat, podczas gdy w mniej aktywnych miejscach Karpat badanie sejsmiczności, stosowanymi dotąd normalnymi metodami, wymagałaby jeśli nie setek, to przynajmniej wielu dziesiątków lat żmudnych badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>