Zwały żużla martenowskiego

Odzysk żelaza ze zwałów hutniczych łączy się z likwidacją zwałów, przy czym koszt wydobytego żelaza ulegnie poważnej obniżce, jeżeli wykorzysta się wydobyty ze zwału żużel kawałkowy po przekruszeniu i sfrakcjonowaniu drogą przesiewu i użyje się go jako kruszywa drogowe, kolejowe lub do betonów ciężkich.

Praktyka poucza, że największą ilość żelaza uzyskuje się ze zwałów żużla martenowskiego, osiągając granice 5–10°/o wagowo w odniesieniu do tonażu żużla na zwale. Ze zwałów, w skład których wchodzi gruz poremontowy pieców hutniczych, częściowo żużel martenowski, odpady z walcowni i warsztatów, placów, torowisk huty oraz żużle paleniskowe, osiąga się zazwyczaj mniejszy uzysk żelaza w granicach 3-5’Vo, przy czym odseparowany gruz posiada po większej części małą wartość techniczną i nadaje się jedynie na zasypywanie wyrobisk.

Ze zwałów żużla wielkopiecowego liczyć można na uzysk żelaza w granicach 3-4%, osiągając przy tym możność wykorzystania odseparowanego żużla do różnych celów technicznych, np. do budowy dróg, podsypki torów, betonów ciężkich, podsadzki kopalnianej, a w ostatecznym razie używa się odsiany materiał na nasypy kolejowe i drogowe oraz zasypiska wyrobisk.

Do prac złączonych z przeróbką zwałów, a głównie z odzyskiem żelaza, stosuje się odpowiednie usprzętowienie, składające się z kopaczek łyżkowych, spychaczy, skreperów, separatorów elektromagnetycznych do chwytania żelaza, kruszarek, sortowni sitowych i transporterów taśmowych. Typowe nowsze urządzenia dla odseparowywania żelaza polegają na tym, że nad taśmą gumową podającą urobek materiału zwałowego do kruszarki, pomieszczone są 4 elektromagnesy okrągłe odpowiednio sterowane, które wybierają większe kawałki złomu żelaznego. Po przekruszeniu żużla w łamaczach, odseparowuje się dodatkowo pozostałe ilości żelaza z taśmy podającej urobek do sortowni, stosując specjalny separator bębnowy konstrukcji Biprohutu. Hutnictwo przewiduje zainstalowanie nowych kruszarni z uwzględnieniem urządzeń do odżelaziania w hutach: Pokój, Kościuszko, Bobrek, Bieruta i Florian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>