ODPADY PRZEMYSŁOWE Z EKSPLOATACJI KOPALS WĘGLA CZ. II

Jedynym skutecznym sposobem likwidacji istniejących zwałów odpadów przemysłu węglowego oraz zahamowaniem ich przyrostu jest wykorzystanie odpadów przywęglowych, tak bieżących, jak znajdujących się na zwałach, jako bazy surowcowej do produkcji przemysłowej opartej wyłącznie lub częściowo na tych odpadach.

Tylko i wyłącznie przemysłowe wykorzystanie odpadów przemysłu węglowego może doprowadzić do tego, by w przyszłości całość odpadów z bieżącej produkcji została wykorzystana. Możliwość przemysłowego wykorzystania odpadów z eksploatacji kopalń węgla zależy w pierwszym rzędzie od jednorodności odpadu oraz jego cech i właściwości fizykochemicznych. W dalszym rzędzie decydują warunki miejscowe, umożliwiające dostawę odpadu do miejsca jego przeróbki lub zużycia. O ile na ostatni czynnik, to jest na możliwości transportowe możemy mieć prawie zawsze decydujący wpływ – wyjąwszy przypadki ekonomicznie nieopłacalne – o tyle na właściwości fizykochemiczne odpadów przywęglowych wpływu wywrzeć nie możemy. W wielu przypadkach możliwe jest podniesienie jednorodności odpadu przez wprowadzenie specjalnej segregacji w miejscu powstawania tych odpadów oraz przez ich odrębne składowanie. Należy się zatem liczyć poważnie z nieprzydatnością niektórych odpadów pod względem technicznym. W każdym razie najgorsze pod względem technicznym odpady można zawsze wykorzystać do robót niwelacyjnych lub innego rodzaju prac. Kolejno spróbujemy wymienić już dziś w przemyśle stosowane metody przeróbki zwałów z eksploatacji kopalni węgla.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>