PETROCHEMIA CZ .II

Widać z tego, że uszlachetnianie surowca ropnego doprowadza do pięćsetkrotnego podniesienia jego wartości. Jeśli się zważy, że tak wielki przyrost wartości odbywa się w instalacjach chemicznych obsługiwanych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatycznym, przez znikomą liczbę ludzi, staje się jasne, że w dobie ucieczki od osiągania uszlachetniania surowca dużym nakładem pracy ludzkiej, przyszłość niewątpliwie leży w petrochemii.

Źródłem surowcowym chemicznych syntez organicznych i niektórych nieorganicznych były w XIX w. i na początku w. XX z kopalin: węgiel, a z płodów natury: zboże, kukurydza, ziemniaki, celuloza, kauczuk naturalny itp. Dla stale wzrastającej produkcji stali potrzeba było koksu. Z produkcją koksu związana jest produkcja smoły, z której mię- dzy innymi otrzymuje się benzen, toluen, ksylen, fenole-węglowodory aromatyczne i ich pochodne, które stanowiły na przełomie XIX i XX w. podstawowe surowce syntezy chemicznej.

Jak wiadomo, przemysł węglopochodnych zależy od przemysłu stalowego, a ponieważ ten ostatni nie wykazuje tak gwałtownego wzrostu, przeto baza surowcowa syntezy chemicznej zawężała się i należało znaleźć inne źródło surowcowe. Także nowe kierunki rozwoju przemysłu hutniczego, gdzie zastępuje się koks dla redukcji rudy wodorem, przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na koks, co pociąga za sobą również zmniejszenie produkcji surowców chemicznych. Niedobór ten stał się palący w okresie wojny, gdy wielkie ilości węglowodorów aromatycznych przeznaczono do produkcji materiałów wybuchowych. Kiedy zaś znaleziono ten surowiec – odpowiednie frakcje ropy naftowej oraz gaz ziemny (lub z przeróbki ropy w rafineriach), kiedy też rozwinięto nowe procesy mające na celu zwiększenie uzysku tak poszukiwanych surowców – okazało się, że surowce te są o wiele tańsze, a co ważniejsze, do uzyskania ich nie potrzeba ciężkiej pracy wielu milionów górników.

Tak więc ropa naftowa i gaz stały się w ostatnich latach poważnym konkurentem węgla, jako tańszy surowiec energetyczny i chemiczny. Przedstawia to tablica 2, charakteryzująca bilans surowcowy chemicznego przemysłu organicznego w latach 1935-1955 w Stanach Zjednoczonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>