Monthly Archives Maj 2015

Trudności meteorologiczne

Jeszcze ważniejszą przyczyną, która zmuszała do zorganizowania ściślejszej współpracy, było pojawienie się w ostatnich czasach szeregu ważnych problemów naukowych, których rozwiązanie było niemożliwe na bazie danych, dostarczanych przez wykonywane dotychczas standartowe pomiary. Niektóre spośród tych zagadnień omówimy dalej.

Read More

PRZYRZĄDY POMIAROWE CZ. II

Manometry te mają też swoje wady, polegające na tym, że współczynnik zmiany oporu elektrycznego manganinu zależy w dużym stopniu od temperatury, co pociąga za sobą dodatkowe termostatowanie szpulek manganinowych oraz ich dokładne uprzednie cechowanie.

Read More

PRZEMYSŁ CHEMICZNY CZ. II

Przytoczony przykład ilustruje, jak wnikliwej analizy, długotrwałych badań i doświadczeń wymaga nieraz rozwiązanie problemu odpylania. Na poważne trudności natrafiono również przy rozwiązywaniu problemu odpylania w zakładach sodowych (w Krakowie i w Mątwach pod Inowrocławiem). Ponieważ klasyczne metody odpylania są w tych zakładach mało skuteczne, przeprowadzono próby zastosowania zwężki Venturiego: próby te jednak również nie dały pozytywnych wyników, między innymi na skutek zalepiania się dysz zraszających.

Read More

Wykorzystanie odpadów przywęglowych do podsadzki płynnej

Zasadniczym warunkiem wykorzystania powyższych odpadów piaskowcowych jest ich segregacja przy wywozie na zwał i odpowiednie składowanie. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wskazuje na opłacalność tego rodzaju przedsięwzięcia, zwłaszcza przy traktowaniu odpadów piaskowcowych jako materiałów miejscowych.

Read More

Promieniowanie gamma

Drugim rodzajem ważnego w chemii radiacyjnej promieniowania elektromagnetycznego jest promieniowanie gamma. Emitowane jest ono, gdy jądro atomowe przechodzi ze stanu pobudzonego od wyższej energii do stanu o energii niższej, w szczególnym przypadku do swego stanu podstawowego, czyli stanu najniższej energii danego jądra. Ponieważ normalnie jądra atomowe znajdują się w najniższych stanach energetycznych, emisja promieni gamma musi być poprzedzona jakimś procesem jądrowym, w wyniku którego wytwarzane są jądra atomowe na wzbudzonych poziomach energetycznych. Najczęściej spotykanym procesem jądrowym poprzedzającym emisję promieniowania gamma jest rozpad promieniotwórczy. Rozpad ten polega na wyrzuceniu z jądra cząstki alfa, czyli jądra helu, lub cząstki beta, czyli elektronu. Rzadziej, w przypadku niektórych zjawisk związanych ze sztuczną promieniotwórczością i reakcjami jądrowymi, zdarza się rozpad polegający na wyrzuceniu z jądra dodatniego elektronu, czyli pozytonu lub neutronu. We wszystkich tych przypadkach w wyniku rozpadu powstają nowe jądra, najczęściej nie będące na swym najniższym poziomie energetycznym i przechodzące do tego stanu albo bezpośrednio, albo też częściej przechodząc przez kolejne coraz to niższe stany energetyczne wzbudzone, emitujące w czasie tych przejść odpowiednie kwanty promieniowania gamma. Historycznie najstarszym, a zarazem przez długi okres czasu najważniejszym źródłem promieni gamma był rad o masie atomowej 226 i liczbie atomowej, czyli liczbie ładunków elementarnych zawartych w jądrze, 88 (zapisujemy to symbolem 2ffRa). Ulega on rozpadowi promieniotwórczemu alfa: Ra = iHe – Rn.

Read More

GENERATORY ELEKTROMECHANICZNE

Otrzymywanie energii ultradźwiękowej z pomocą generatorów elektromechanicznych związane jest bezpośrednio z przetwarzaniem uzyskanych uprzednio drgań elektrycznych w drgania mechaniczne odpowiedniego wibratora „przetwornika”, który staje się tym samym właściwym źródłem fal ultradźwiękowych. Ze względu na typ przetwornika generatory tego rodzaju dzielimy zwykle na trzy grupy: elektrodynamiczne, magnetostrykcyjne i piezoelektryczne (elektrostrykcyjne),

Read More

POLIMERYZACJA OLEFIN

Polimeryzacja polega na powstawaniu dużej cząsteczki węglowodoru z mniejszych, zawierających wiązanie nienasycone. Jest to reakcja łańcuchowa. Prowadzi się ją w dwojaki sposób. W wysokich temperaturach przy użyciu wielkich ciśnień przekraczających 1000 atmosfer albo w łagodnych temperaturach z użyciem katalizatorów.

Read More