Monthly Archives Maj 2015

Stopniowe ocieplanie się Ziemi

Innym ważnym problemem jest stopniowe ocieplanie się Ziemi w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, szczególnie wyraźnie widoczne w obszarach polarnych, gdzie powoli maleje powłoka lodowa. Przypuszcza się, że przyczyną tego zjawiska jest stopniowy wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, na skutek spalania przez ludzi ogromnych ilości paliw, zawierających węgiel. Dwutlenek węgla w powietrzu przepuszcza krótkofalowe promieniowanie Słońca, lecz zatrzymuje część długofalowego promieniowania cieplnego, wysyłanego przez Ziemię. Zwiększenie jego zawartości powoduje więc to, że równowaga pomiędzy promieniowaniem pochłanianym przez Ziemię a wysyłanym przez Ziemię staje się możliwa przy wyższej niż dotychczas temperaturze. Ażeby sprawdzić tę hipotezę, niezbędne jest mierzenie w ciągu dłuższego czasu zawartości dwutlenku węgla w powietrzu w różnych punktach kuli ziemskiej. Badania takie na wielką skalę miały być wprowadzone w III Międzynarodowym Roku Geofizycznym.

Read More

Aglomerownica

Jak widać z tego krótkiego zestawienia, polskie hutnictwo żelazne trzyma się również standartowych metod odpylania, kładąc jeszcze stale główny nacisk na dezyntegratory, mimo że za granicą dla uzyskania najdoskonalszego stopnia odpylenia stosuje się elektrofiltry mokre (u nas tylko w hucie im. Lenina), nie mówiąc o innych urządzeniach, jak filtry tkaninowe ze specjalnych włókien. Obecnie projektuje się zainstalowanie – jako urządzenia próbnego – zwężki Venturiego w hucie Kościuszko. Zwężka ta, zainstalowana za komorą osadową, będzie pracować przy szybkości przepływu około 60 m/sek. Do nawilżania przewidziane są dysze polskiego patentu („Wir”). Ze względu na duże nadciśnienie gazów wychodzących z wielkich pieców znaczne szybkości przepływu przez zwężkę nie będą pociągać za sobą zapotrzebowania energii.

Read More

ODPADY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH CZ. II

Odpady powstające przy produkcji koncentratów oraz ze wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego i ogniowego, stanowią największą grupę odpadów i wymagają bardziej szczegółowego omówienia. Odpady metali nieżelaznych, powstające w hutach, rafineriach i walcowniach są na bieżąco wykorzystywane do wtórnych procesów przemysłowych.

Read More

AKUSTYCZNA KOAGULACJA AEROSOLI

Układy będące zawiesiną bardzo drobnych cząstek ciał stałych lub cieczy w gazie – określamy zwykle mianem aerosoli. Przykładem aerosolu może być dym, pył lub mgła. W układzie takim rozproszone cząstki podlegają nieustannym ruchom, łączą się z sobą zwiększając z biegiem czasu swe rozmiary, przy czym największe z nich opadają pod działaniem sił ciężkości. W przypadku dużego rozdrobnienia proces ten, zwany koagulacją, przebiega bardzo wolno, stąd też aerosol posiadać może znaczną trwałość.

Read More

Rok Geofizyczny 1957/58 – ciąg dalszy

We wrocławskim obserwatorium astronomicznym obserwacje plam słonecznych prowadzone były od początku Roku Geofizycznego. W dni słoneczne wykonywane były zdjęcia tarczy słonecznej za pomocą foto- hełiografu (rys. 1), a następnie z klisz wyznaczano całkowitą powierzchnię plam i powierzchnię ich cienia. Pomiary powierzchni wykonywane były za pomocą planimetru na ekranie, na który rzutowano obraz Słońca z kliszy. Powierzchnie plam oblicza się w milionowych częściach powierzchni półkuli Słońca.

Read More

ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIA CZ. II

W ZSRR został powołany do życia Instytut Fizyki Wysokich Ciśnień w Moskwie, prowadzony przez znanego fizyka eksperymentatora profesora L. F. Wiereszczagina. W USA prace nad wysokimi ciśnieniami prowadził od roku 1906 do ostatnich lat pionier w tej dziedzinie prof. Uniwersytetu Harvard w Cambridge, laureat Nagrody Nobla (1946), P.W. Bridgman.

Read More

Trudności meteorologiczne – ciąg dalszy

Otóż na to, aby przewidzieć pogodę na okres najbliższych kilkudziesięciu godzin, wystarcza znajomość aktualnego stanu atmosfery w promieniu kilku tysięcy kilometrów oraz znajomość praw, rządzących przemianami krótkotrwałych stanów pogody.

Read More

CHLOROWANIE CZ. II

Z produktów ciekłych ważnym surowcem podstawowym chlorowania jest pentan, CgHio, lekki składnik benzyn. Produkty chlorowania nazywa się chlorkami amylu, gdyż dalszym stadium ich przeróbki są m. in. alkohole amylowe, ważne rozpuszczalniki dla lakierów nitrocelułozowych i żywic mocznikowych oraz jako składnik płynów hamulcowych, Chlorki amylowe są poza tym surowcami do produkcji żywic odpornych na działanie światła, emulgatorów (amyloaminy) i odoryzato- rów dla gazu ziemnego (pentalarm). Szeroko rozwinięty jest przemysł chlorowania parafiny i cięższych płynnych węglowodorów parafinowych. Z chlorowanej frakcji nafty otrzymuje się w toku dalszych reakcji z benzenem środki piorące, zaś w wyniku reakcji z naftalenem otrzymuje się syntetyczne oleje smarowe.

Read More

Najtańsze źródło promieniowania gamma

Reakcji tej towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma o energii nieco większej od lMeV, Wyższą od radu aktywność właściwą zawdzięcza kobalt przede wszystkim znacznie krótszemu okresowi półtrwania. W próbkach aktywnego kobaltu i radu, zawierających równe liczby atomów tych pierwiastków, atomy kobaltu ulegają rozpadowi około trzysta razy częściej niż atomy radu. Otrzymywanie sztucznych izotopów o jeszcze wyższych aktywnościach właściwych możliwe jest w przypadku stosowania izotopów o krótszym od kobaltu okresie półtrwania i izotopów powstających w innych reakcjach niż reakcja pochłonięcia neutronu, a więc chemicznie różnych od swej substancji macierzystej i możliwych dzięki temu do chemicznego wyodrębnienia (w postaci nie rozcieńczonej nieczynnymi atomami substancji macierzystej). Promieniowanie gamma pochodzące z tych najbardziej aktywnych izotopów kalkuluje się jednak znacznie drożej od promieniowania kobaltu 60 i z tego względu stosowane jest raczej rzadko, do jakichś specjalnych celów.

Read More

PETROCHEMIA CZ .II

Widać z tego, że uszlachetnianie surowca ropnego doprowadza do pięćsetkrotnego podniesienia jego wartości. Jeśli się zważy, że tak wielki przyrost wartości odbywa się w instalacjach chemicznych obsługiwanych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatycznym, przez znikomą liczbę ludzi, staje się jasne, że w dobie ucieczki od osiągania uszlachetniania surowca dużym nakładem pracy ludzkiej, przyszłość niewątpliwie leży w petrochemii.

Read More

KROTKI RYS HISTORYCZNY

Doświadczenia nad wysokimi ciśnieniami, a w szczególności badania ściśliwości cieczy rozpoczęto jeszcze w XVIII w. Badano i wykazano ściśliwość wody (Canton 1764), prowadzono próby skraplania gazów (Natterer 1850) i pomiary ściśliwości gazów i cieczy (Caillettet i Amagat 1869—1893), analizowano przebieg krzywej krzepnięcia czystych cieczy i roztworów (Tamman 1893) oraz prowadzono pierwsze badania ściśliwości różnych pierwiastków (Richards 1903).

Read More