Monthly Archives Maj 2015

KLASYFIKACJA PALIW CZ. II

Opracowano dotychczas wiele klasyfikacji węgla kamiennego. Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie i żadna z nich nie spełnia wymagań jej stawianych. Pierwsza z nich, klasyfikacja Regnaulta oparta została na danych dotyczących procentowej zawartości pierwiastka węglowego, wodoru i tlenu, następne klasyfikacje wprowadzały inne parametry, jak zawartość azotu, siarki, części lotnych, wydajności koksu itp. Duże rozpowszechnię zyskała w Europie zachodniej klasyfikacja Seylera, oparta na zawartości procentowej węgla i wodoru. Klasyfikacja ta w formie graficznej posiada ponadto narzucone siatki ciepła spalania, zawartości CO2 w gazach spalinowych, krzywe zawartości humin, węglowodorów itp.

Read More

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CZ. II

Elektronowolt jest to energia odpowiadająca przejściu przez ładunek elementarny (elektron) różnicy potencjałów jednego wolta. Energia elektronów stosowanych do otrzymywania promieni rentgenowsich i energia wytwarzanych przez nie kwantów promieni rentgenowskich wyraża się najczęściej w tysiącach elektronowoltów, czyli w kiloelektronowoltach (keV). W lampach rentgenowskich stosuje się najczęściej do przyspieszę- nia elektronów napięcia od tysięcy do setek tysięcy woltów, otrzymuje się więc promienie rentgenowskie o energii kwantów od kilku keV do setek keV. Długość fali tych promieni łatwo obliczyć z wzoru:

Read More

UTLENIANIE

Procesy utleniania węglowodorów parafinowych przebiegają różnie, w zależności od wielkości cząsteczek. I tak inaczej przebiega ten proces przy przerobie metanu, inaczej propanu i butanów, a inaczej przy ciężkich węglowodorach typu parafin.

Read More

Wysiłki związane z organizacją MRG

W porze letniej zaobserwowano wielokrotnie „wypady” chłodnego, antarktycznego powietrza z mas kontynentu, w rejony strefy umiarko- i Inwersją nazywamy warstwę powietrza, w której temperatura, zamiast maleć, wzrasta w miarę wzrastania wysokości. wanej. Dokładne poznanie tego zjawiska ma ogromne znaczenie dla długoterminowych prognoz pogody na półkuli południowej.

Read More

Spalanie mieszanki

Spalanie mieszanki, choć jest w zasadzie procesem bardzo szybkim (w silniku samochodowym około 0,01 sek), staje się gwałtowne, przechodzi w spalanie detonacyjne. Szybkość przesuwania się płomienia wzrasta wtedy z 20 m do 2000 m/sek, co ujawnia się w postaci wyraźnie słyszanego stuku silnika. To powoduje nadmierny wzrost ciśnienia (do 80 Atm) i temperatury, przyczyniając się do jeszcze gwałtowniejszego spalania,, a nawet samorzutnego zapalania się mieszanki. Wysoka temperatura powoduje wypalanie się tłoków i wentyli silnika. W konsekwencji takich zaburzeń w silniku spada jego trwałość i sprawność. Spadek mocy silnika jest znaczny. Stopień sprężenia mieszanki w silnikach samochodowych wynosił w roku 1927 4,55 i uległ zwiększeniu do 6,15 w roku 1936. Silniki lotnicze mają 9-15. W ciągu ostatnich dwudziestu lat prowadzono intensywne badania nad wyjaśnieniem zjawiska stukania w silnikach i sposobami jego uniknięcia. Najprostszym sposobem uniknięcia stukania byłoby obniżenie stopnia sprężenia mieszanki, jednakże podwyższenie stopnia sprężenia daje tak znaczny wzrost mocy silnika, że nie tylko nie zrezygnowano z dotychczasowej jego wielkości, ale wciąż opracowywano typy silników o coraz wyższym stopniu sprężenia, dostosowując do tego paliwo. Chodziło tu głównie o silniki lotnicze, z których należało wydobyć maksimum mocy. Paliwo, które jest odporne na stukanie, ma – jak się mówi – własności antydetonacyjne. Liczbowo wyraża się to liczbą oktanową. Przyjęto, że węglowodór izooktan CsHig ma największą odporność na stukanie i oznaczono tę jego własność liczbą 100. Inny węglowodór-heptan C7Hlfl jest przeciwieństwem izooktanu: nie przejawia żadnej odporności na stukanie, jest po prostu zdolny „stukać” w silniku przy każdej okazji, wobec tego jego odporność oznaczono liczbą 0. Mieszając ze sobą te dwa węglowodory: „doskonały” izooktan i „kiepski” heptan, otrzymamy paliwo w silniku, które zachowuje się tak samo, jak badana benzyna. Stosownie do ilości izooktanu w mieszance, która zachowuje

Read More

Znajomość stref tropikalnych i polarnych

Ruch atmosfery w tych strefach oraz granice tych stref zmieniają się w zależności od pory roku, a ponadto są silnie zakłócane przez roz- kład oceanów i kontynentów, które mają różne własności termodynamiczne. Najlepiej poznana została dotychczas strefa wiatrów zachodnich półkuli północnej. W strefie tej szczególną rolą odgrywają wądrujące w ogólnym ruchu powietrza (na ogół z zachodu na wschód) lokalne układy ciśnienia i wiatrów, zwane wyżami i niżami.

Read More

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

Promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiednio krótkich falach i promieniowanie szybkich cząstek materii są źródłami pobudzenia stosowanymi w chemii radiacyjnej.

Read More

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE CZ. II

Rysunek 14 przedstawia w kolejnych etapach proces ultradźwiękowego czyszczenia na przykładzie zanurzonej w kąpieli szklanej soczewki. W praktycznych rozwiązaniach wybór odpowiedniego zakresu częstości określa z góry typ stosowanych wibratorów: i tak w przypadku niższych częstości stosuje się zwykle generatory z przetwornikami magneto-

Read More

DYSPERGOWANIE

W polu ultradźwiękowym obok koagulacji możliwy jest również, zwłaszcza przy dużych natężeniach, proces odwrotny – dyspergowanie. Polega on na rozdrabnianiu substancji stałej lub cieczy z jednoczesnym wymieszaniem jej z drugim składnikiem nie ulegającym zmianie, którym może być ciecz lub gaz.

Read More

SPOSOBY ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW ROPY I GAZU CZ. II

Innym sposobem rozdziału węglowodorów, ostatnio zwłaszcza wprowadzonym do przemysłu, jest metoda adsorpcyjna, polegająca na selektywnej własności pewnych związków (węgiel aktywny, żel krzemicn- kowy, tlenek glinu) pochłaniania jednego ze składników. W technice przepuszcza się mieszaninę węglowodorów przez kolumny napełnione adsorbentem i następnie wymywa się zaadsorbowany związek innym rozpuszczalnikiem (eluentem). W ten sposób można rozdzielić węglowo- dory aromatyczne (benzen, toluen) od parafinowych i naftenowych.

Read More

Uciążliwośći i szkodliwości hałd

Zwały odpadów przemysłowych powstające w wyniku działania wielkiego przemysłu są elementem niesłychanie uciążliwym. Przede wszystkim zajmują one znaczne obszary terenu w pobliżu zakładów przemysłowych i utrudniają racjonalną zabudowę przestrzenną w gęsto zwykle zaludnionych obszarach okręgów silnie zindustrializowanych. Rozwinięty przemysł hutniczy, maszynowy, górniczy potrzebuje ogromnych przestrzeni pod zabudowania, place fabryczne i składowe. Szkody górnicze dyskwalifikują często użyteczność budowlaną wielu terenów.

Read More