Category Wiedza technicza

Badania Bridgmana

W latach 1941—1944 Bridgman przeprowadził dużą ilość badań dotyczących zmian własności stali i innych metali w warunkach wysokich ciśnień. Jak wykazują obliczenia teoretyczne, wytrzymałość szeregu metali powinna być 100 do 10 tys. razy większa niż wytrzymałość otrzymywana doświadczalnie.

Read More

SCISLIWOSC CIAŁ STAŁYCH

Obszerne badania ściśliwości ciał stałych prowadził początkowo Bridgman, a w późniejszym okresie Wiereszczagin i Lichter, Riabinin, Walsh i inni. Bridgman przeprowadził porównanie stopnia zmniejszania się obję- j poddanego ściskaniu, do odpowiedniego kurczenia się cia- ła oziębianego i stwierdził, że już przy ciśnieniu około 12 tys. Atm zmniejszenie objętości jest znaczniejsze niż odpowiednie zmniejszenie się objętości przy oziębianiu od temperatury pokojowej do temperatury zera bezwzględnego ( — 273°C).

Read More

Klasyfikacja węgla

Międzynarodowa klasyfikacja węgla oparta jest w zasadzie na tych samych parametrach. Wskaźnik cyfrowy składa się z trzech cyfr, z których pierwsza oznacza przynależność węgla do danej klasy, to znaczy do określonej kolumny pionowej tablicy klasyfikacyjnej, cyfra druga oznacza przynależność węgla do danej grupy (poziomej na tablicy), a trzecia cyfra oznacza przynależność do odpowiedniej podgrupy poziomej. Podstawą podziału na klasy (pionowe) jest ciepło spalania, przy czym podzielono węgle na dwie grupy: węgle o zawartości części lotnych powyżej i poniżej 30%. Podział węgli na grupy poziome oparty jest na zdolności spiekania się węgli w wyższej temperaturze. W tych grupach rozróżnia się jeszcze podgrupy na zasadzie jeszcze bardziej sprecyzowanych własności węgla, mających wpływ na jakość wytworzonego z niego koksu.

Read More

Przeróbka łupków na wyroby ceramiczne

Przede wszystkim należy stwierdzić, iż wydobyte łupki przywęglowe zawierają pewną ilość węgla, który można z nich oddzielić. W tym też celu po przekruszeniu odpadu łupkowego na ziarna wielkości od 0-30 mm poddaje się go np. działaniu silnego strumienia wody, na skutek czego oddziela się węgiel w ilości do ok. 15/o w stosunku do masy surowca. Pozostałe rozdrobnione łupki stanowią doskonały surowiec do dalszej przeróbki na wyroby ceramiczne (np. cegła, lekkie kruszywo).

Read More

ŻUŻLOWE ODPADY PRZEMYSŁOWE CZ. II

O jakości żużla decydują cztery podstawowe składniki, tj. krzemionka (SiOs), tlenek glinu (AlOn) oraz węglan wapnia i węglan magnezu, które po wyprażeniu wchodzą w skład żużla w postaci tlenku wapna (CaO) i tlenku magnezu (MgO). Pod względem składu chemicznego żużle dzielimy na kwaśne i zasadowe, a pod względem struktury na:

Read More

LIKWIDACJA SATELITÓW

Zapytajmy, dlaczego połowa satelitów w tak krótkim czasie przestała istnieć? Powodem jest okoliczność, że wszystkie dotychczasowe satelity są tworzone na stosunkowo niewielkiej wysokości nad powierzchnią Ziemi wskutek czego punkty przyziemne (perigea) ich orbit leżą dość nisko. Nurzają się one z reguły w górnej jonosferze. Satelita taki w czasie biegu w sąsiedztwie perigeum natrafia – wobec znacznej prędkości orbitalnej bliskiej 8 km/sek – na znaczny opór ośrodka. Wskutek tego ulega przyhamowaniu i traci nieco ze swego pędu. Wówczas następuje przewaga siły dośrodkowej, tj. grawitacji Ziemi,

Read More

Pomiary meteorologiczne

Otóż pomiary meteorologiczne, pomimo pozornej prostoty, wcale nie są proste. Nie jest bowiem wielką sztuką odczytać termometr czy też barometr, ale zagadnienie, jak go umieścić, jak skonstruować, jak eksploatować, by wskazywał właśnie tę temperaturę czy ciśnienie, które we właściwy, pod względem termodynamicznym i mechanicznym, sposób charakteryzują badany proces atmosferyczny, nie są bynajmniej proste. Chodzi tu o tzw. reprezentatywność pomiaru. Wszyscy wiedzą na przykład, że temperatura powietrza zmierzona „w słońcu” nie jest miarodajna dla istniejącej pogody, nie jest właśnie reprezentatywna. Jest to bardzo prosty przykład pomiaru niereprezentatywnego, ale w wielu innych przypadkach rozstrzygnięcie nie jest tak łatwe, czy pomiar jest reprezentatywny, czy nie, a co gorsza, różne służby i różne ośrodki reprezentują często odmienne poglądy na te sprawy. Równie ważna jest sprawa porównywalności pomiarów wykonywanych w różnych miejscach. Są one bardzo często wykonywane przy użyciu różnych typów przyrządów, w różnych warunkach, według niejednakowych instrukcji i z reguły przez różnych ludzi, często nie doszkolonych i nie całkiem zdających sobie sprawę z sensu pracy, którą wykonują. W rezultacie dwa identyczne meldunki z dwóch różnych stacji wcale nie muszą świadczyć o identyczności pogody na tych stacjach. Poprawienie tego niezadowalającego stanu jest przedmiotem bezustannych wysiłków, lecz nie jest to sprawa prosta. Najlepsze bowiem rozwiązanie – standaryzacja sprzętu i metod pomiarowych jest, z jednej strony przedsięwzięciem niezwykle kosztownym ze względu na wymianę aparatury, a z drugiej strony wywołałaby wiele trudnych do rozstrzygnięcia sporów, dotyczących rodzaju ekwipunku oraz metod, które należy uważać za standartowe. III MRG miał się przyczynić przynajmniej do częściowego rozwiązania tej sprawy przez zsynchronizowanie wysiłków nad ulepszeniem i unifikacją metod oraz nad właściwym przygotowaniem przyrządów pomiarowych. W ramach przygotowań do III MRG zorganizowano na przykład szereg pomiarów porównawczych dla sprawdzenia, w jakim stopniu różnią się dane pochodzące od różnych stacji. Uzyskane wyniki, pomimo iż wykazały istnienie znacznych rozbieżności, pozwoliły jednak na właściwszą interpretację danych, dostarczanych przez różne stacje meteorologiczne.

Read More

WĘGIEL BRUNATNY

Węgiel brunatny jest paliwem, które pod względem stopnia uwęgle- nia zajmuje pośrednie miejsce między torfem a węglem kamiennym. Jest to produkt rozkładu roślin dawniejszych epok geologicznych, przeważnie drzew iglastych. Rozkład materiału roślinnego posunął się znacznie dalej niż w torfie. Węgiel brunatny dzielimy na: 1) lignity – najmłodsze węgle, wykazujące wyraźną strukturę drzewną, nazywane czasem drewnem bitumicznym: 2) węgiel ziemisty o barwie jasno- lub ciemnobrunatnej, o przełomie matowym: 3) węgiel smolisty, najstarszy z tej grupy paliw,

Read More

ULTRADŹWIĘKI W METALURGII

Działanie ultradźwięków na roztopione metale w czasie ich krzepnięcia doprowadza do znacznej poprawy ich własności mechanicznych: wiąże się to bezpośrednio ze zmianą ich struktury, polegającą głównie na zmniejszeniu wielkości ziarna. Mechanizm tego działania związany jest z procesami kawitacji, które przeciwdziałają powstawaniu większych kryształów, jak też polepszeniu warunków samej krystalizacji. Główną rolę spełnia w tym ciśnienie promieniowania, które przenosi maleńkie odłamki kryształów w masę metalu, stwarzając tym samym nowe zarodzie krystalizacji, a przez stałe mieszanie roztopionego metalu doprowadza do wyrównania temperatury w całej jego objętości. W wyniku tego procesu struktura zakrzepłego metalu ma charakter mikrokrystaliczny, a sam metal uzyskuje szereg nowych cennych właściwości, jak np. wzrost twardości, wytrzymałości itd.: rysunek 23 ilustruje wspomniane zmiany w przypadku antymonu i duraluminium.

Read More

(6) Izolacyjnych, do produkcji wełny żużlowej.

Zastosowanie wełny żużlowej

Do wyrobu wełny żużlowej wymagany jest żużel wielkopiecowy kawałkowy o możliwie najniższej zasadowości. Dobra wełna żużlowa luźno nasypana posiada ciężar objętościowy około 20 kg/m3, a ciężar wełny żużlowej spakowanej w bale i gotowej do wysyłki wynosi 70-200 kg/m3. Współczynnik przewodności cieplnej X określono laboratoryjnie w stosunku do ciężaru sprasowanej wełny żużlowej. Dla ciężaru objętościowego 200-500 kg/m3 wartość X = 0,5-’0,06. Dzięki tym korzystnym cechom wełna żużlowa znajduje w świecie poważne zastosowanie jako izolacje, a to:

Read More

CHEMIA RADIACYJNA CZ. II

Chemia radiacyjna otwiera w historii metod stosowanych w celu realizowania pożądanych procesów chemicznych etap nowych możliwości. Etapy takie otwierały kolejno, po najstarszym i najdłuższym, w którym wykorzystywano jedynie odpowiednio podwyższoną temperaturę, odkry cia katalizy, elektrolizy i metody przeprowadzania procesów pod wysokimi ciśnieniami. Każda z tych metod po pewnym czasie od jej odkrycia umożliwiła technologii przeprowadzenie szeregu całkiem nowych procesów, otrzymywanie zupełnie nowych, cennych produktów, a często tańsze i łatwiejsze otrzymywanie produktów uprzednio drogich i trudnych do wyprodukowania. Jedyną do tej pory nie wyzyskaną należycie metodą inicjowania i przeprowadzania procesu chemicznego jest znane już od około stu lat działanie fotochemiczne. Niewyzyskanie tego oddziaływania do tej pory na szerszą skalę (z wyjątkiem wykorzystania go w procesach fotograficznych) nie świadczy jednak w żadnej mierze o jego zasadniczo małym znaczeniu. Najważniejszy dla życia proces fotosyntezy węglowodanów przebiegający w zielonych częściach roślin jest przecież typowym procesem fotochemicznym, a wielkiego znaczenia tego procesu nie sposób negować. Dotychczasowe niewykorzystanie fotochemii świadczy więc raczej o naszej ignorancji w tej dziedzinie niż o jej małym znaczeniu. Usprawiedliwieniem tej ignorancji może być fakt, że oddziaływanie fotochemiczne na proste układy i reakcje, jakie stosujemy w naszej technologii, występuje w nielicznych stosunkowo przypadkach, w których pochłaniające promieniowanie cząsteczki bądź same reagują, bądź przekazują swe pobudzenie energetyczne innym cząsteczkom, ulegającym reakcji.

Read More