Olbrzymia zjonizowana chmura w pobliżu Ziemi

Dnia 9 lutego już po ogłoszeniu alertu nr 254, między godz. 21,08 a 23.02 cz. Gr., stwierdzono w pobliżu środka tarczy słonecznej wyjątkowy „rozbłysk” z maksymalnym natężeniem około godz 21.40. W czasie rozbłysku, przypuszczalnie z tego obszaru, został wyrzucony olbrzymi strumień naładowanych cząstek, takich, jak elektrony, protony i jony ?nnych pierwiastków, a nadto jeszcze promieniowanie natury falowej. JCorpuskuły wyrzucone z aktywnych obszarów słonecznych, znajdujących się w pobliżu środka tarczy, mają jak gdyby najlepszy „cel” na Ziemię. Wyrzucone zostają bowiem w kierunku, który w przypadku występowania aktywnych obszarów w środku tarczy słonecznej pokrywa pię z kierunkiem Słońce-Ziemia.

Read More

KATALOGOWANIE

Zaopatrzenie dużych zakładów produkcyjnych w materiały podstawowe i surowce może stać się skomplikowanym problemem. Weźmy pod uwagę np. fabrykę lamp elektronowych. Wytwarza ona na ogół kilkadziesiąt różnych typów lamp. Produkcja każdej z nich wymaga znacznej ilości materiałów i przygotowanych części wykonywanych bądź w tym samym zakładzie, bądź też sprowadzanych. Zagadnienie zapewnienia takiego zaopatrzenia działu montażowego, aby nie powstawały przestoje, a równocześnie aby nie zajmować zbyt dużej powierzchni magazynów zostało w pełni rozwiązane przez włączenie w system zaopatrzenia maszyny cyfrowej. Podobnie jak w przypadku listy płac cały katalog magazynu zapisany jest na taśmie magnetycznej. Wydanie pewnej partii materiału z magazynu zostaje zapisane w kodzie zewnętrznym maszyny. Maszyna przyjmując taką informację dokonuje analizy stanu magazynu i na wyjściu podaje typy materiałów, którymi należy uzupełnić magazyn, a także termin, w którym uzupełnienie musi nastąpić. We wspomnianym przypadku dotyczącym fabryki lamp elektronowych, problem w zasadzie nie potrzebował jeszcze dla pełnego rozwiązania wprowadzenia automatycznej maszyny cyfrowej. Wskazywał jednak na to, że stopień współzależności kooperacji działów produkcji i różnych zakładów stwarza tu pole do tego typu, zresztą już istniejących, zastosowań.

Read More

Destylacja ropy naftowej

Adam Jarzyński ropy w zależności od ciężaru właściwego dwóch frakcji kluczowych. Jedna z tych frakcji obejmuje węglowodory wrzące w granicach temperatury 250-275°C, druga frakcja kluczowa składa się z węglowodorów wrzących powyżej 275°C. Ropy parafinowe dają dobre oleje motorowe i smarowe, ale mniej wartościową benzynę. Ropy mieszane wymagają bardziej złożonej przeróbki.

Read More

Zagadnienie zasobów węgla

Zagadnienie zasobów węgla i okresu czasu, na jaki mogą wystarczyć, było przedmiotem żywego zainteresowania od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w okresie poprzedzającym olbrzymi skok produkcji ropy naftowej oraz odkrycia możliwości pokojowego wykorzystania energii atomowej. Podanie dokładnej liczby obrazującej zasobność naszego globu w węgiel jest trudne z tego powodu, że nie we wszystkich krajach prowadzone są odpowiednie badania oraz nie jest zawsze zachowana dokładna granica między zasobami pewnymi i prawdopodobnymi, zwłaszcza na terenach mało zbadanych. Tablica 10 zawiera dane pochodzące z XII Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Toronto.

Read More

WĘGIEL KAMIENNY

Węgiel kamienny jest paliwem, pochodzącym z dawniejszych epok geologicznych niż węgiel brunatny, jest on najcenniejszym produktem energii słonecznej, zatrzymanej przez rośliny na drodze procesów biochemicznych. Węgiel kamienny nie jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Jego udział w składzie skorupy ziemskiej (wraz z innymi rodzajami węgli kopalnych) wynosi zaledwie 0,1%, licząc do głębokości 16 tys. m, jak to przyjmują zwykle geochemicy. Jest 9 innych pierwiastków prócz węgla, których zawartość w skorupie ziemskiej jest wyższa, lecz żaden z nich, z wyjątkiem tlenu i krzemu, nie tworzy tak wielkich skupień jak węgiel. Widać z tego, jak olbrzymią pracę wykonały organizmy żywe, których dziełem są pokłady węgla. Wykonały one także wielką pracę natury chemicznej, wytwarzając z prostego związku węgla z tlenem C02, występującego w atmosferze, wysoce skomplikowane związki występujące w tkankach żywych roślin, a później w węglu brunatnym i kamiennym. Pewne wyobrażenie o znaczeniu i skali przemian, powodowanych przez rośliny, da nam następujące przybliżone obliczenie.

Read More

Wyprawa spitsbergeńska

Poważnymi osiągnięciami może się poszczycić polska meteorologia w zakresie badania radioaktywności atmosfery. W okresie końcowym III MRG na terenie naszego kraju pracowało już 7 stacji dokonujących w ramach prac badawczych różnych instytucji pomiarów radioaktywnego skażenia atmosfery. Na bazie danych, dostarczonych przez te stacje, rozpoczęto, i to z bardzo interesującymi rezultatami, rozwiązywanie takich problemów naukowych, jak na przykład wyznaczanie dat eksplozji jądrowych, badanie trajektorii ruchów cząstek powietrza, badanie okresu obiegu mas powietrza dookoła globu, czy też dobowego biegu natężenia skażeń radioaktywnych w atmosferze. Stanowi to cenny wkład w tę nową i szybko rozwijającą się dziedzinę wiedzy o atmosferze ziemskiej.

Read More

WYPRAWY DO PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO

Zasadniczo wyprawy do planet układu słonecznego, czy ich księżyców, nie będą wymagać o wiele większego wydatkowania paliw pędnych niż do Księżyca. Według bowiem mechaniki nieba prędkości maksymalne pojazdów startujących ku sąsiednim planetom z okolic przybieguno- wych Ziemi, a więc pozbawionych dodatkowego pchnięcia startowego spowodowanego wirowaniem globu są niewiele większe niż w przypadku Łunnika I i Pionierów IV i V. Przyczyna leży w tym, że rakieta raz rozpędzona z dostateczną maksymalną prędkością, startująca z Ziemi w odpowiednim czasie i kierunku ku jakiejś planecie, osiągnie ją ruchem bezwładnym już bez jakiegokolwiek nakładu paliwa. Przeprawa taka jednak będzie trwać nie parę dni, jak w przypadku Księżyca, lecz setki dni czy nawet całe lata, W tablicy 6 podajemy w ostatniej kolumnie czas trwania przeprawy ruchem bezwładnym w jedną stronę, według obliczeń A. Sternfelda.

Read More