CHLOROWANIE CZ. II

Z produktów ciekłych ważnym surowcem podstawowym chlorowania jest pentan, CgHio, lekki składnik benzyn. Produkty chlorowania nazywa się chlorkami amylu, gdyż dalszym stadium ich przeróbki są m. in. alkohole amylowe, ważne rozpuszczalniki dla lakierów nitrocelułozowych i żywic mocznikowych oraz jako składnik płynów hamulcowych, Chlorki amylowe są poza tym surowcami do produkcji żywic odpornych na działanie światła, emulgatorów (amyloaminy) i odoryzato- rów dla gazu ziemnego (pentalarm). Szeroko rozwinięty jest przemysł chlorowania parafiny i cięższych płynnych węglowodorów parafinowych. Z chlorowanej frakcji nafty otrzymuje się w toku dalszych reakcji z benzenem środki piorące, zaś w wyniku reakcji z naftalenem otrzymuje się syntetyczne oleje smarowe.

Read More

Najtańsze źródło promieniowania gamma

Reakcji tej towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma o energii nieco większej od lMeV, Wyższą od radu aktywność właściwą zawdzięcza kobalt przede wszystkim znacznie krótszemu okresowi półtrwania. W próbkach aktywnego kobaltu i radu, zawierających równe liczby atomów tych pierwiastków, atomy kobaltu ulegają rozpadowi około trzysta razy częściej niż atomy radu. Otrzymywanie sztucznych izotopów o jeszcze wyższych aktywnościach właściwych możliwe jest w przypadku stosowania izotopów o krótszym od kobaltu okresie półtrwania i izotopów powstających w innych reakcjach niż reakcja pochłonięcia neutronu, a więc chemicznie różnych od swej substancji macierzystej i możliwych dzięki temu do chemicznego wyodrębnienia (w postaci nie rozcieńczonej nieczynnymi atomami substancji macierzystej). Promieniowanie gamma pochodzące z tych najbardziej aktywnych izotopów kalkuluje się jednak znacznie drożej od promieniowania kobaltu 60 i z tego względu stosowane jest raczej rzadko, do jakichś specjalnych celów.

Read More

PETROCHEMIA CZ .II

Widać z tego, że uszlachetnianie surowca ropnego doprowadza do pięćsetkrotnego podniesienia jego wartości. Jeśli się zważy, że tak wielki przyrost wartości odbywa się w instalacjach chemicznych obsługiwanych, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatycznym, przez znikomą liczbę ludzi, staje się jasne, że w dobie ucieczki od osiągania uszlachetniania surowca dużym nakładem pracy ludzkiej, przyszłość niewątpliwie leży w petrochemii.

Read More

KROTKI RYS HISTORYCZNY

Doświadczenia nad wysokimi ciśnieniami, a w szczególności badania ściśliwości cieczy rozpoczęto jeszcze w XVIII w. Badano i wykazano ściśliwość wody (Canton 1764), prowadzono próby skraplania gazów (Natterer 1850) i pomiary ściśliwości gazów i cieczy (Caillettet i Amagat 1869—1893), analizowano przebieg krzywej krzepnięcia czystych cieczy i roztworów (Tamman 1893) oraz prowadzono pierwsze badania ściśliwości różnych pierwiastków (Richards 1903).

Read More

Pyłobetony komórkowe na spoiwie wapiennym

Dla zorientowania w możliwościach wykorzystania pyłów podano poniżej kilka najbardziej typowych metod przerobu tego tworzywa dla celów budowlanych, nie wykluczając innych jeszcze możliwości rozwiązań tego tematu.

Read More

Zadanie synchronizatora różnicowego

Konieczność prowadzenia wyliczeń położenia z dużą dokładnością jest podstawową przesłanką do użycia maszyny cyfrowej. Jednakże konieczność współpracy takiego urządzenia z pilotem automatycznym stwarza nowe problemy natury technicznej. Jak już wspominaliśmy, urządzenia pilota automatycznego pracują na wielkościach przedstawionych prądami o odpowiednio zmieniającym się napięciu czy natężeniu. Maszyna cyfrowa natomiast liczy na liczbach przedstawianych cyfrowo. Powstaje za- tem konieczność zbudowania urządzenia, które zamieniałoby prądy na odpowiadające im wielkości liczbowe na wejściu do maszyny cyfrowej. Podobnie wypracowane przez maszynę rozkazy dla pilota automatycznego muszą być na wyjściu zamieniane z postaci cyfrowej na odpowiednie przebiegi prądowe. Takie urządzenia noszą nazwę konwerterów i znajdują szerokie zastosowania w systemach, których automatyzacja oparta jest na stosowaniu aparatury cyfrowej. Ponadto należy przewidzieć możliwość powstawania w urządzeniu liczącym sporadycznych pomyłek i możliwie odizolować samolot od ich wpływu. Na rysunku 2 pokazano sposób dołączenia do obwodu sterującego autopilota systemu liczącego Digitae,

Read More

Zapylenie atmosfery – ciąg dalszy

W niektórych miejscowościach przemysłowych występuje silne podrażnienie oczu, spowodowane zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Szczególnie jaskrawym przykładem jest Los Angeles, aczkolwiek zjawisko to występuje również i w Nowym Jorku, Chicago, Paryżu, Pittsburgu oraz bardzo często w St. Louis.

Read More

GÓRNE WARSTWY ATMOSFERY

Śledzenie ruchów satelitów pozwala kontrolować dokładnie zmiany ich orbit. Zmiany te w przypadku satelitów niskopułapowych są wynikiem przede wszystkim oporu ośrodka, jaki reprezentują górne rozrzedzone warstwy atmosfery. Stąd można wyciągnąć pewne wnioski o gęstości osłony «gazowej Ziemi na różnych wysokościach, poprzez które prowadzą trasy satelitów. Analiza zmian orbit satelitarnych wykazała, że atmosfera ziemska jest w górnych warstwach znacznie gęstsza, niż dotychczas przypuszczano. Rakiety wysokościowe, za pomocą których dotychczas badano górną atmosferę, sięgały zaledwie do wysokości 500 km. Rejony jeszcze wyższe nie były dostępne dla bezpośrednich badań. Sztuczne satelity nie tylko sięgają kresów atmosfery, ale nużają się głęboko w przestrzeń pozaziemską.

Read More

Proces granulacyjny

W państwach wysoko uprzemysłowionych problem narastania zwałów hutniczych i konieczności ich likwidacji jest intensywnie opracowywany. Zahamowanie przyrostu na zwałach w niektórych krajach zostało pomyślnie rozwiązane przez systematyczne przerabianie codziennych odpadów na właściwe wysokowartościowe tworzywa. Wobec walorów technicznych, jakie wykazują odpady przemysłu hutniczego, przyjęto jako zasadę, że w procesie wielkopiecowym nie powinno być odpadów bezużytecznych. Na równi z produkowaną surówką stają wartościowe gazy wielkopiecowe oraz żużle. '

Read More

PLANETY WOKÓŁ GWIAZD

Gdy już cały system słoneczny zostanie bezpośrednio zbadany, przyjdzie kolej na wyprawy do planet gwiazd sąsiednich. Lecz czy inne 'gwiazdy posiadają planety? Na pytanie to daje astronomia odpowiedź twierdzącą.

Read More

KLASYFIKACJA PALIW

Paliwem nazywamy takie ciało, które posiada zdolność łączenia się z tlenem wydzielając równocześnie znaczne ilości energii. W ciągu tysięcy lat ludzkość wykorzystywała wyłącznie paliwa pochodzenia organicznego, zawierające pierwiastek węglowy. Niemal wszystkie znane dotąd rodzaje paliw były pochodzenia roślinnego: drewno, torf, lignity, węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Wszystkie opracowane dotąd klasyfikacje paliw dotyczyły tylko paliw organicznych. Nie zwracano uwagi na bardzo nieliczne rodzaje paliwa nieorganicznego. Np. proszek magnezjowy, stosowany w fotografii do zdjęć migawkowych, dający białe, olśniewające światło, choć używany w niewielkich ilościach, można zaliczyć do paliw. W ciągu ostatnich 10 lat dokonano kolosalnego postępu w dziedzinie techniki lotu rakietowego. Najwydajniejszymi paliwami okazały się paliwa nieorganiczne w połączeniu z organicznymi. Wytwarzanie tych paliw w dużych ilościach umożliwiło osiągnięcie wielkich sukcesów w próbach lotów kosmicznych. Powstała już obszerna dziedzina badań fizyko-chemicznych własności tych paliw i dlatego w ogólnej klasyfikacji nie można ich dziś pominąć. Pierwszy podział paliw ze względu na ich stan skupienia to podział na paliwa stałe, płynne i gazowe. Można także wszystkie paliwa podzielić na:

Read More