CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE CZ. II

Rysunek 14 przedstawia w kolejnych etapach proces ultradźwiękowego czyszczenia na przykładzie zanurzonej w kąpieli szklanej soczewki. W praktycznych rozwiązaniach wybór odpowiedniego zakresu częstości określa z góry typ stosowanych wibratorów: i tak w przypadku niższych częstości stosuje się zwykle generatory z przetwornikami magneto-

Read More

DYSPERGOWANIE

W polu ultradźwiękowym obok koagulacji możliwy jest również, zwłaszcza przy dużych natężeniach, proces odwrotny – dyspergowanie. Polega on na rozdrabnianiu substancji stałej lub cieczy z jednoczesnym wymieszaniem jej z drugim składnikiem nie ulegającym zmianie, którym może być ciecz lub gaz.

Read More

SPOSOBY ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW ROPY I GAZU CZ. II

Innym sposobem rozdziału węglowodorów, ostatnio zwłaszcza wprowadzonym do przemysłu, jest metoda adsorpcyjna, polegająca na selektywnej własności pewnych związków (węgiel aktywny, żel krzemicn- kowy, tlenek glinu) pochłaniania jednego ze składników. W technice przepuszcza się mieszaninę węglowodorów przez kolumny napełnione adsorbentem i następnie wymywa się zaadsorbowany związek innym rozpuszczalnikiem (eluentem). W ten sposób można rozdzielić węglowo- dory aromatyczne (benzen, toluen) od parafinowych i naftenowych.

Read More

Uciążliwośći i szkodliwości hałd

Zwały odpadów przemysłowych powstające w wyniku działania wielkiego przemysłu są elementem niesłychanie uciążliwym. Przede wszystkim zajmują one znaczne obszary terenu w pobliżu zakładów przemysłowych i utrudniają racjonalną zabudowę przestrzenną w gęsto zwykle zaludnionych obszarach okręgów silnie zindustrializowanych. Rozwinięty przemysł hutniczy, maszynowy, górniczy potrzebuje ogromnych przestrzeni pod zabudowania, place fabryczne i składowe. Szkody górnicze dyskwalifikują często użyteczność budowlaną wielu terenów.

Read More

Stopniowe ocieplanie się Ziemi

Innym ważnym problemem jest stopniowe ocieplanie się Ziemi w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, szczególnie wyraźnie widoczne w obszarach polarnych, gdzie powoli maleje powłoka lodowa. Przypuszcza się, że przyczyną tego zjawiska jest stopniowy wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, na skutek spalania przez ludzi ogromnych ilości paliw, zawierających węgiel. Dwutlenek węgla w powietrzu przepuszcza krótkofalowe promieniowanie Słońca, lecz zatrzymuje część długofalowego promieniowania cieplnego, wysyłanego przez Ziemię. Zwiększenie jego zawartości powoduje więc to, że równowaga pomiędzy promieniowaniem pochłanianym przez Ziemię a wysyłanym przez Ziemię staje się możliwa przy wyższej niż dotychczas temperaturze. Ażeby sprawdzić tę hipotezę, niezbędne jest mierzenie w ciągu dłuższego czasu zawartości dwutlenku węgla w powietrzu w różnych punktach kuli ziemskiej. Badania takie na wielką skalę miały być wprowadzone w III Międzynarodowym Roku Geofizycznym.

Read More

Aglomerownica

Jak widać z tego krótkiego zestawienia, polskie hutnictwo żelazne trzyma się również standartowych metod odpylania, kładąc jeszcze stale główny nacisk na dezyntegratory, mimo że za granicą dla uzyskania najdoskonalszego stopnia odpylenia stosuje się elektrofiltry mokre (u nas tylko w hucie im. Lenina), nie mówiąc o innych urządzeniach, jak filtry tkaninowe ze specjalnych włókien. Obecnie projektuje się zainstalowanie – jako urządzenia próbnego – zwężki Venturiego w hucie Kościuszko. Zwężka ta, zainstalowana za komorą osadową, będzie pracować przy szybkości przepływu około 60 m/sek. Do nawilżania przewidziane są dysze polskiego patentu („Wir”). Ze względu na duże nadciśnienie gazów wychodzących z wielkich pieców znaczne szybkości przepływu przez zwężkę nie będą pociągać za sobą zapotrzebowania energii.

Read More

ODPADY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH CZ. II

Odpady powstające przy produkcji koncentratów oraz ze wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego i ogniowego, stanowią największą grupę odpadów i wymagają bardziej szczegółowego omówienia. Odpady metali nieżelaznych, powstające w hutach, rafineriach i walcowniach są na bieżąco wykorzystywane do wtórnych procesów przemysłowych.

Read More

AKUSTYCZNA KOAGULACJA AEROSOLI

Układy będące zawiesiną bardzo drobnych cząstek ciał stałych lub cieczy w gazie – określamy zwykle mianem aerosoli. Przykładem aerosolu może być dym, pył lub mgła. W układzie takim rozproszone cząstki podlegają nieustannym ruchom, łączą się z sobą zwiększając z biegiem czasu swe rozmiary, przy czym największe z nich opadają pod działaniem sił ciężkości. W przypadku dużego rozdrobnienia proces ten, zwany koagulacją, przebiega bardzo wolno, stąd też aerosol posiadać może znaczną trwałość.

Read More

Rok Geofizyczny 1957/58 – ciąg dalszy

We wrocławskim obserwatorium astronomicznym obserwacje plam słonecznych prowadzone były od początku Roku Geofizycznego. W dni słoneczne wykonywane były zdjęcia tarczy słonecznej za pomocą foto- hełiografu (rys. 1), a następnie z klisz wyznaczano całkowitą powierzchnię plam i powierzchnię ich cienia. Pomiary powierzchni wykonywane były za pomocą planimetru na ekranie, na który rzutowano obraz Słońca z kliszy. Powierzchnie plam oblicza się w milionowych częściach powierzchni półkuli Słońca.

Read More

ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIA CZ. II

W ZSRR został powołany do życia Instytut Fizyki Wysokich Ciśnień w Moskwie, prowadzony przez znanego fizyka eksperymentatora profesora L. F. Wiereszczagina. W USA prace nad wysokimi ciśnieniami prowadził od roku 1906 do ostatnich lat pionier w tej dziedzinie prof. Uniwersytetu Harvard w Cambridge, laureat Nagrody Nobla (1946), P.W. Bridgman.

Read More

Trudności meteorologiczne – ciąg dalszy

Otóż na to, aby przewidzieć pogodę na okres najbliższych kilkudziesięciu godzin, wystarcza znajomość aktualnego stanu atmosfery w promieniu kilku tysięcy kilometrów oraz znajomość praw, rządzących przemianami krótkotrwałych stanów pogody.

Read More