PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Zakłady tego przemysłu (elektrownie) są poważnym źródłem zanieczyszczania okolicy popiołem SO2 i SO3 oraz koksikiem. Zastosowanie tego lub innego urządzenia odpylającego zależy od rodzaju spalanego węgla, a przede wszystkim od typu paleniska. Czynniki te wpływają bowiem decydująco na ilość popiołu zawartego w spalinach, a także na jego ziarnistość. Spaliny z kotłów rusztowych opalanych miałem węglowym, a budowanych na niewielkie wydajności, zawierają mniej niż 30-40% popiołu zawartego w paliwie, podczas gdy spaliny z palenisk pyłowych zawierają do 80% tego popiołu. W nowoczesnych dużych elektrowniach zainstalowane są przeważnie kotły pyłowe, wymagające urządzeń odpylających dostosowanych do drobnych frakcji pyłów. Są nimi elektrofiltry i multicyklony. Do spalin o grubszych frakcjach pyłów stosuje się cyklony i filtry żaluzjowe.

Read More

TECHNIKA WYTWARZANIA I POMIARU WYSOKICH ClSNIEŃ

Powodzenie w pracy nad wysokimi ciśnieniami jest niewątpliwie uzależnione od osiągnięć w konstruowaniu potrzebnej do tych prac aparatury, dlatego warto rozpatrzyć niektóre problemy związane z jej konstruowaniem i wykonaniem.

Read More

Radiometeorologia

Nieco mniej niż spitsbergeńska znana jest wśród szerokiej publiczności wyprawa do Wietnamu, chociaż specjalności ściśle geofizyczne były na niej jeszcze bardziej bogato reprezentowane niż na Spitsbergenie. Polscy geofizycy w ścisłej współpracy ze swymi wietnamskimi kolegami uruchomili i prowadzili dwa obserwatoria geofizyczne: Phu-Lien koło portu Haiphong oraz położone wysoko w górach obserwatorium Cha-Pa. Oba te obserwatoria posiadały stacje meteorologiczne I rzędu, a ponad to w Phu- -Lien został rozbudowany ośrodek badań aktynometrycznych. W Cha-Pa istniała nowoczesna stacja aerologiczna oraz ośrodki badań nad elektrycznością atmosferyczną, radiometeorologią i radioaktywnością atmosfery.

Read More

Wykorzystanie zwałów w Polsce

Drogi polne wysypywane dolomitem utrzymują się doskonale. Podobnie wygląda używanie tego rodzaju odpadów do budowy placów. Niezależnie od tego, co wyżej powiedziano, wszystkie odpady poniżej 7 mm są wtórnie przerabiane, gdyż posiadają ciągle jeszcze bilansowe zawartości metalu Zn i Pb.

Read More

Praca maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym

Podobnie jak w przypadku maszyny Digitac przelicznik łączy się zarówno z urządzeniem radiolokującym jak i działem za pomocą odpowiednich konwerterów. Przytoczone przykłady pracy maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym, mimo specyfiki swoich militarnych zastosowań, obrazują dość wiernie problemy występujące przy tego typu instalacjach. Fakt, że maszyna cyfrowa ma przetwarzać informacje, pochodzące z jednego urządzenia automatycznego na dane wejściowe do drugiego, stawia przed konstruktorem dwa podstawowe problemy:

Read More

PROBLEMY RÓWNOWAŻĄCE ILOŚĆ DANYCH WEJŚCIOWYCH – WYJŚCIOWYCH

Do grupy tej należą systemy analizy i kierowania ruchem statków, pojazdów na wielkich magistralach oraz szereg zagadnień ekonomii i statystyki. Jednym z ciekawszych zastosowań aparatów cyfrowych w tej dziedzinie jest projektowany system sterowania przepływem wody w Missouri. Plany przewidują zbudowanie na tej rzece pięciu kolosalnych tam, które całkowicie pozwolą opanować powodzie, a równocześnie zapewnią doskonałą żeglowność na tej wielkiej rzece. Oczywiście, samo wybudowanie tam nie rozwiązuje w pełni problemu. Trzeba jeszcze w pewien optymalny sposób sterować przepuszczaniem wody z jednego zbiornika do drugiego. Wspomniane optimum zależy od wielu często sobie przeciwstawnych czynników. Tak np. w interesie systemu hydroelektrycz- nego, związanego z jedną tamą, jest zachowanie w swoim zbiorniku możliwie dużej ilości wody. Z drugiej strony interesy innych zespołów hydro- elektrycznych, względy sanitarne, transport wodny itp. wymagają innego rozkładu poziomu wody w rzece wzdłuż jej biegu. Co więcej, dla każdorazowego znalezienia optimum konieczna jest znajomość aktual- nych warunków atmosferycznych, tzn. wielkości opadów, stanu powłoki lodowej na rzece itp.

Read More

SULFOCHLOKOWANIE

Z chlorowaniem propylenu związana jest synteza gliceryny, jednego z ważniejszych produktów przemysłu organicznego. Można do niej dojść różnymi sposobami, wychodząc z chlorku allilu. Naturalnie istnieją jeszcze inne reakcje syntezy gliceryny, omijające chlorowanie.

Read More

Zasoby węgla brunatnego w Polsce

Węgle brunatne zawierają na ogół dużo substancji bitumicznych, od 5 do 40%, dzięki temu można z łatwością formować je na brykiety bez użycia masy wiążącej, pod ciśnieniem. W tym celu węgiel rozdrabnia się w dezyntegratorach, przesiewa i suszy do zawartości około 15% wilgoci, a następnie prasuje w stanie ogrzanym pod ciśnieniem około 150 Atm. W stanie pierwotnym używa się go rzadko.

Read More

PRZEMYSŁ HUTNICZY CZ. III

Nieznaczne natężenie przepływu gazów przez filtr, a co za tym idzie znaczne zapotrzebowanie miejsca, wysokie koszty eksploatacyjne (wymiana i przemywanie worków filtracyjnych) oraz niedopuszczalność wysokiej temperatury gazów przy filtrach workowych (przy piecu szybowym w Szopienicach zlikwidowano odpylnię workową z powodu ustawicznego palenia się worków), skłoniły nasz przemysł metali nieżelaznych do podjęcia prób nad innymi metodami odpylania. Jedną z nich jest odpylanie dźwiękowe, którego próby przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy na stoisku półtechnicznym w Zakładach Cynkowych Szopienice: drugą – odpylanie za pomocą zwężki Venturiego. Badania nad przydatnością tej metody znajdują się w pierwszej fazie w hucie w Trzebini, na gazach z pieców konwertorowych miedzi, gdzie dotychczas stosuje się jako odpylniki wieżę płuczącą i filtr koksowy. Nowa ta metoda polega na wykorzystaniu do koagulacji pyłów spadku ciśnienia, powstałego przez gwałtowne zwiększenie szybkości przepływu gazów w zwężce oraz zraszania pyłów wodą doprowadzaną w miejscu największego wzrostu szybkości. Przy zwężce Venturiego w Trzebini zastosowano szybkość przepływu 30 m/sek, niższą od szybkości stosowanej w klasycznych zwężkach Venturiego {80-100 m/sek). Badania nie zostały jeszcze dotychczas poparte żadnymi pomiarami, trudno więc wydać o nich ostateczny sąd: niemniej obserwacje wizualne oraz zwiększenie produkcji kwasu siarkowego jako produktu ubocznego huty pozwalają przypuszczać, że prace dają pozytywne wyniki, co umożliwi zastosowanie tej metody w hutach metali nieżelaznych.

Read More

GAZ WĘGLOWY

Około roku 1735 zaczęto w Europie wypalać koks w mielerzach, uważając to za proces oczyszczania węgla od siarki, która jest w metalurgii niepożądanym czynnikiem. Otrzymany w ten sposób koks spełniał dobrze swoje zadanie w produkcji żelaza, ale metoda produkcji powodowała stratę wszystkich produktów lotnych zawartych w węglu (w ilości 20-25%). Dalszym etapem rozwoju techniki koksowania było uzyskiwanie obok koksu – gazu i smoły. Obecnie, gdy wytwórczość koksu osiągnęła wysoki poziom, otrzymuje się dodatkowo duże ilości gazu koksowniczego. Wraz z modernizacją przemysłu koksowniczego rozwijał się przemysł gazowniczy, produkujący gaz świetlny do użytku w miastach. W roku 1830 liczba gazowni w Anglii dochodziła do 200. Koksownictwo, jako przemysł bardziej skoncentrowany, było poważną konkurencją dla gazownictwa. Gaz koksowniczy – podobnie jak w innych krajach gaz ziemny – zaczęto rozprowadzać na duże odległości. W Polsce rurociąg dla gazu ziemnego łączy podkarpackie źródła tego gazu z Warszawą, a rurociąg dla gazu koksowniczego prowadzi ze Śląska do Łodzi, pomimo że w Polsce mamy 105 gazowni miejskich i produkcja gazu w roku 1955 wynosiła 599,5 min m3.

Read More

Dane uzyskane za pomocą Sputnika III

Dane uzyskane za pomocą Sputnika III, zarejestrowane na pokładzie radzieckiego statku „Ob”, znajdującego się w tym czasie na Oceanie Atlantyckim w pobliżu Ameryki Południowej, są przedstawione na rys. 3. Z rysunku tego widać, że począwszy od 55° szerokości południowej, ku strefie równikowej jonizacja systematycznie rośnie. W pasie na północ od 45°S jonizacja utrzymuje się na poziomie 1012-1013 eV/sek, na wysokości od 800 do 1800 km. Na południe od równoleżnika 55°S zaznacza się dwa niewielkie maksimum, które odnosi się do wysokości 1600 km.

Read More