Category Technika

STRZAŁY DO KSIĘŻYCA I SZTUCZNE FLANETOIDY

Wobec tego, że przestrzeń okołoziemską badają już liczne satelity, krążące po różnych elipsach, nieraz bardzo rozległych (Explorer VI), twórcy astronautyki praktycznej skierowali swe wysiłki w dalsze rejony przestrzeni – ku Księżycowi, Ponieważ Księżyc jest najbliższym ciałem niebieskim, toteż zapewne najprędzej zostanie osiągnięty przez człowieka. W obecnym stadium prób strzały rakiet w kierunku Księżyca mają kolejno spełnić następujące zadania:

Read More

ODPADY PRZEMYSŁOWE Z EKSPLOATACJI KOPALS WĘGLA

Odpady przemysłowe z eksploatacji 'kopalń węgla pochodzą w pierwszym rzędzie z procesu wzbogacania węgla – w różnego rodzaju urządzeniach jak: sortownie ręczne, płuczki, urządzenia flotacyjne, stoły koncentracyjne, wialnie – oraz z robót przygotowawczych: w Polsce stanowią one największy ilościowo odpad przemysłowy (zwłaszcza na terenie Śląska). W przypadku robót przygotowawczych (np, budowa kopalni, budowa sztolni, chodników) wydobywany odpad ma przeważnie postać kamienia i to piaskowca, natomiast odpady z procesu wzbogacania węgla (np. sortowanie, flotacja) noszą głównie charakter łupków i iłołupków, a piaskowiec raczej nie przekracza 15% ogólnej ilości tych odpadów.

Read More

FIZYKOCHEMICZNE EFEKTY WYSOKICH CIŚNIEŃ

Przed omówieniem fizykochemicznych efektów wysokich ciśnień celowe jest przypomnienie w kilku słowach ostatnich poglądów na budowę materii. Zgodnie z molekularno-kinetyczną teorią, gazy składają się z bardzo małych drobin ożywionych nieustannym bezładnym ruchem, tym intensywniejszym im wyższa jest temperatura.

Read More

Trudności meteorologiczne

Jeszcze ważniejszą przyczyną, która zmuszała do zorganizowania ściślejszej współpracy, było pojawienie się w ostatnich czasach szeregu ważnych problemów naukowych, których rozwiązanie było niemożliwe na bazie danych, dostarczanych przez wykonywane dotychczas standartowe pomiary. Niektóre spośród tych zagadnień omówimy dalej.

Read More

PRZYRZĄDY POMIAROWE CZ. II

Manometry te mają też swoje wady, polegające na tym, że współczynnik zmiany oporu elektrycznego manganinu zależy w dużym stopniu od temperatury, co pociąga za sobą dodatkowe termostatowanie szpulek manganinowych oraz ich dokładne uprzednie cechowanie.

Read More

GENERATORY ELEKTROMECHANICZNE

Otrzymywanie energii ultradźwiękowej z pomocą generatorów elektromechanicznych związane jest bezpośrednio z przetwarzaniem uzyskanych uprzednio drgań elektrycznych w drgania mechaniczne odpowiedniego wibratora „przetwornika”, który staje się tym samym właściwym źródłem fal ultradźwiękowych. Ze względu na typ przetwornika generatory tego rodzaju dzielimy zwykle na trzy grupy: elektrodynamiczne, magnetostrykcyjne i piezoelektryczne (elektrostrykcyjne),

Read More

Zagadnienie zasobów węgla

Zagadnienie zasobów węgla i okresu czasu, na jaki mogą wystarczyć, było przedmiotem żywego zainteresowania od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w okresie poprzedzającym olbrzymi skok produkcji ropy naftowej oraz odkrycia możliwości pokojowego wykorzystania energii atomowej. Podanie dokładnej liczby obrazującej zasobność naszego globu w węgiel jest trudne z tego powodu, że nie we wszystkich krajach prowadzone są odpowiednie badania oraz nie jest zawsze zachowana dokładna granica między zasobami pewnymi i prawdopodobnymi, zwłaszcza na terenach mało zbadanych. Tablica 10 zawiera dane pochodzące z XII Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Toronto.

Read More

Destylacja ropy naftowej

Adam Jarzyński ropy w zależności od ciężaru właściwego dwóch frakcji kluczowych. Jedna z tych frakcji obejmuje węglowodory wrzące w granicach temperatury 250-275°C, druga frakcja kluczowa składa się z węglowodorów wrzących powyżej 275°C. Ropy parafinowe dają dobre oleje motorowe i smarowe, ale mniej wartościową benzynę. Ropy mieszane wymagają bardziej złożonej przeróbki.

Read More

KATALOGOWANIE

Zaopatrzenie dużych zakładów produkcyjnych w materiały podstawowe i surowce może stać się skomplikowanym problemem. Weźmy pod uwagę np. fabrykę lamp elektronowych. Wytwarza ona na ogół kilkadziesiąt różnych typów lamp. Produkcja każdej z nich wymaga znacznej ilości materiałów i przygotowanych części wykonywanych bądź w tym samym zakładzie, bądź też sprowadzanych. Zagadnienie zapewnienia takiego zaopatrzenia działu montażowego, aby nie powstawały przestoje, a równocześnie aby nie zajmować zbyt dużej powierzchni magazynów zostało w pełni rozwiązane przez włączenie w system zaopatrzenia maszyny cyfrowej. Podobnie jak w przypadku listy płac cały katalog magazynu zapisany jest na taśmie magnetycznej. Wydanie pewnej partii materiału z magazynu zostaje zapisane w kodzie zewnętrznym maszyny. Maszyna przyjmując taką informację dokonuje analizy stanu magazynu i na wyjściu podaje typy materiałów, którymi należy uzupełnić magazyn, a także termin, w którym uzupełnienie musi nastąpić. We wspomnianym przypadku dotyczącym fabryki lamp elektronowych, problem w zasadzie nie potrzebował jeszcze dla pełnego rozwiązania wprowadzenia automatycznej maszyny cyfrowej. Wskazywał jednak na to, że stopień współzależności kooperacji działów produkcji i różnych zakładów stwarza tu pole do tego typu, zresztą już istniejących, zastosowań.

Read More