Category Technika

Wykorzystanie zwałów w Polsce

Drogi polne wysypywane dolomitem utrzymują się doskonale. Podobnie wygląda używanie tego rodzaju odpadów do budowy placów. Niezależnie od tego, co wyżej powiedziano, wszystkie odpady poniżej 7 mm są wtórnie przerabiane, gdyż posiadają ciągle jeszcze bilansowe zawartości metalu Zn i Pb.

Read More

Praca maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym

Podobnie jak w przypadku maszyny Digitac przelicznik łączy się zarówno z urządzeniem radiolokującym jak i działem za pomocą odpowiednich konwerterów. Przytoczone przykłady pracy maszyny cyfrowej w systemie w pełni automatycznym, mimo specyfiki swoich militarnych zastosowań, obrazują dość wiernie problemy występujące przy tego typu instalacjach. Fakt, że maszyna cyfrowa ma przetwarzać informacje, pochodzące z jednego urządzenia automatycznego na dane wejściowe do drugiego, stawia przed konstruktorem dwa podstawowe problemy:

Read More

Zasoby węgla brunatnego w Polsce

Węgle brunatne zawierają na ogół dużo substancji bitumicznych, od 5 do 40%, dzięki temu można z łatwością formować je na brykiety bez użycia masy wiążącej, pod ciśnieniem. W tym celu węgiel rozdrabnia się w dezyntegratorach, przesiewa i suszy do zawartości około 15% wilgoci, a następnie prasuje w stanie ogrzanym pod ciśnieniem około 150 Atm. W stanie pierwotnym używa się go rzadko.

Read More

PRZEMYSŁ HUTNICZY CZ. III

Nieznaczne natężenie przepływu gazów przez filtr, a co za tym idzie znaczne zapotrzebowanie miejsca, wysokie koszty eksploatacyjne (wymiana i przemywanie worków filtracyjnych) oraz niedopuszczalność wysokiej temperatury gazów przy filtrach workowych (przy piecu szybowym w Szopienicach zlikwidowano odpylnię workową z powodu ustawicznego palenia się worków), skłoniły nasz przemysł metali nieżelaznych do podjęcia prób nad innymi metodami odpylania. Jedną z nich jest odpylanie dźwiękowe, którego próby przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy na stoisku półtechnicznym w Zakładach Cynkowych Szopienice: drugą – odpylanie za pomocą zwężki Venturiego. Badania nad przydatnością tej metody znajdują się w pierwszej fazie w hucie w Trzebini, na gazach z pieców konwertorowych miedzi, gdzie dotychczas stosuje się jako odpylniki wieżę płuczącą i filtr koksowy. Nowa ta metoda polega na wykorzystaniu do koagulacji pyłów spadku ciśnienia, powstałego przez gwałtowne zwiększenie szybkości przepływu gazów w zwężce oraz zraszania pyłów wodą doprowadzaną w miejscu największego wzrostu szybkości. Przy zwężce Venturiego w Trzebini zastosowano szybkość przepływu 30 m/sek, niższą od szybkości stosowanej w klasycznych zwężkach Venturiego {80-100 m/sek). Badania nie zostały jeszcze dotychczas poparte żadnymi pomiarami, trudno więc wydać o nich ostateczny sąd: niemniej obserwacje wizualne oraz zwiększenie produkcji kwasu siarkowego jako produktu ubocznego huty pozwalają przypuszczać, że prace dają pozytywne wyniki, co umożliwi zastosowanie tej metody w hutach metali nieżelaznych.

Read More

GAZ WĘGLOWY

Około roku 1735 zaczęto w Europie wypalać koks w mielerzach, uważając to za proces oczyszczania węgla od siarki, która jest w metalurgii niepożądanym czynnikiem. Otrzymany w ten sposób koks spełniał dobrze swoje zadanie w produkcji żelaza, ale metoda produkcji powodowała stratę wszystkich produktów lotnych zawartych w węglu (w ilości 20-25%). Dalszym etapem rozwoju techniki koksowania było uzyskiwanie obok koksu – gazu i smoły. Obecnie, gdy wytwórczość koksu osiągnęła wysoki poziom, otrzymuje się dodatkowo duże ilości gazu koksowniczego. Wraz z modernizacją przemysłu koksowniczego rozwijał się przemysł gazowniczy, produkujący gaz świetlny do użytku w miastach. W roku 1830 liczba gazowni w Anglii dochodziła do 200. Koksownictwo, jako przemysł bardziej skoncentrowany, było poważną konkurencją dla gazownictwa. Gaz koksowniczy – podobnie jak w innych krajach gaz ziemny – zaczęto rozprowadzać na duże odległości. W Polsce rurociąg dla gazu ziemnego łączy podkarpackie źródła tego gazu z Warszawą, a rurociąg dla gazu koksowniczego prowadzi ze Śląska do Łodzi, pomimo że w Polsce mamy 105 gazowni miejskich i produkcja gazu w roku 1955 wynosiła 599,5 min m3.

Read More

Dane uzyskane za pomocą Sputnika III

Dane uzyskane za pomocą Sputnika III, zarejestrowane na pokładzie radzieckiego statku „Ob”, znajdującego się w tym czasie na Oceanie Atlantyckim w pobliżu Ameryki Południowej, są przedstawione na rys. 3. Z rysunku tego widać, że począwszy od 55° szerokości południowej, ku strefie równikowej jonizacja systematycznie rośnie. W pasie na północ od 45°S jonizacja utrzymuje się na poziomie 1012-1013 eV/sek, na wysokości od 800 do 1800 km. Na południe od równoleżnika 55°S zaznacza się dwa niewielkie maksimum, które odnosi się do wysokości 1600 km.

Read More

SCISLIWOSC CIAŁ STAŁYCH CZ. II

Badając ściśliwość Bridgman ustalił, że współczynniki ściśliwości objętościowej poszczególnych pierwiastków są funkcją periodyczną ciężaru atomowego. Wykres na rysunku 6 przedstawia, wg Riabinina, zależność ściśliwości pierwiastków od liczby atomowej przy różnych ciśnieniach. Dla porów- nania pokazana jest na wykresie również krzywa ściśliwości Richardsa przy ciśnieniu atmosferycznym.

Read More

OBSERWACJE OPTYCZNE I RADIOLOKACJA SATELITÓW

Ponieważ sztuczne satelity są z reguły niewielkich rozmiarów i świecą jedynie odbitym światłem słonecznym, przeto optyczne śledzenie ich ruchów na tle dalekich gwiazd za pomocą teleskopów wizualnych lub specjalnych astrografów jest utrudnione,

Read More

KLASYFIKACJA PALIW CZ. II

Opracowano dotychczas wiele klasyfikacji węgla kamiennego. Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie i żadna z nich nie spełnia wymagań jej stawianych. Pierwsza z nich, klasyfikacja Regnaulta oparta została na danych dotyczących procentowej zawartości pierwiastka węglowego, wodoru i tlenu, następne klasyfikacje wprowadzały inne parametry, jak zawartość azotu, siarki, części lotnych, wydajności koksu itp. Duże rozpowszechnię zyskała w Europie zachodniej klasyfikacja Seylera, oparta na zawartości procentowej węgla i wodoru. Klasyfikacja ta w formie graficznej posiada ponadto narzucone siatki ciepła spalania, zawartości CO2 w gazach spalinowych, krzywe zawartości humin, węglowodorów itp.

Read More

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CZ. II

Elektronowolt jest to energia odpowiadająca przejściu przez ładunek elementarny (elektron) różnicy potencjałów jednego wolta. Energia elektronów stosowanych do otrzymywania promieni rentgenowsich i energia wytwarzanych przez nie kwantów promieni rentgenowskich wyraża się najczęściej w tysiącach elektronowoltów, czyli w kiloelektronowoltach (keV). W lampach rentgenowskich stosuje się najczęściej do przyspieszę- nia elektronów napięcia od tysięcy do setek tysięcy woltów, otrzymuje się więc promienie rentgenowskie o energii kwantów od kilku keV do setek keV. Długość fali tych promieni łatwo obliczyć z wzoru:

Read More

Wysiłki związane z organizacją MRG

W porze letniej zaobserwowano wielokrotnie „wypady” chłodnego, antarktycznego powietrza z mas kontynentu, w rejony strefy umiarko- i Inwersją nazywamy warstwę powietrza, w której temperatura, zamiast maleć, wzrasta w miarę wzrastania wysokości. wanej. Dokładne poznanie tego zjawiska ma ogromne znaczenie dla długoterminowych prognoz pogody na półkuli południowej.

Read More