GENERATORY MECHANICZNE CZ. II

Dla wytworzenia bardzo dużych mocy akustycznych w gazach stosujemy syreny obrotowe. Działanie takiej syreny niezależnie od typu jej konstrukcji opiera się zawsze na przerywaniu z pomocą wirującej i zaopatrzonej w otworki tarczy, wypływającego pod ciśnieniem gazu. Wytworzone w ten sposób periodyczne zakłócenia stają się źródłem intensywnych fal ultradźwiękowych.

Read More

FIZYKOCHEMICZNE EFEKTY WYSOKICH CIŚNIEŃ CZ. II

W cieczach jest sytuacja pośrednia pomiędzy gazem a ciałem stałym. Cząstki oddziaływujące na siebie rozmieszczone są bezładnie lub tylko na krótki czas grupują się we fragmenty sieci krystalicznej.

Read More

DYSPERGOWANIE CZ. II

Uzyskana metodą ultradźwiękową emulsja posiada dużą jednorodność oraz, co bardzo ważne, znaczną trwałość: wiąże się to bezpośrednio z wysokim stopniem dyspersji emulgowanej cieczy.

Read More

DREWNO CZ. II

Nie istnieje zagadnienie utylizacji drewna, gdyż odwieczne przyzwyczajenie stosowania drewna do wielu celów sprawia, że wszędzie odczuwa się jego brak. Daleko trudniejszym zagadnieniem jest zaspokojenie zapotrzebowania drewna i zapobiegnięcie dewastacji natury przez nadmierny wyrąb lasów. Pod tym względem ludzkość jest nader lekkomyślna i to od dawna. Ludziom, którzy w Mezopotamii, Grecji i w wielu innych krajach zdobywali ziemię uprawną karczując lasy, na pewno nie przychodziło na myśl, że w ten sposób rozpoczęli pustoszenie tych ziem, że razem z lasami pozbawili okolice ośrodków gromadzenia się wilgoci, że wysuszone w ten sposób ziemie stały się zalążkiem pustyni. Historia mówi nam, że były to kraje słynne w swoim czasie z urodzajności, a dziś są one pustynią. Burze piaskowe i inne objawy procesu pustynnienia, jako u rezultat trzebienia lasów, dają się już obecnie zauważyć w Ameryce Północnej.

Read More

Dni Światowych i Interwałów Meteorologicznych

Służby meteorologiczne wszystkich krajów poświęciły wiele starań, aby ulepszyć i starannie przygotować posiadany sprzęt pomiarowy tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, dokładność, reprezentatywność i porównywalność pomiarów.

Read More

DESTRUKTYWNE PROCESY PROWADZĄCE DO OTRZYMANIA OLEFIN CZ. II

Drugą grupę stanowią procesy, zmierzające do produkcji dużych ilości gazowych olefinów. Te niekoniecznie muszą być związane z pracą rafinerii, mogą to być oddziały produkcyjne budowane w fabrykach chemicznych. Do takich procesów należy m. in. piroliza i dehydroge- nizacja.

Read More

CHARAKTERYSTYKA PALIW PŁYNNYCH CZ. II

Ropę naftową wydobywa się z głębi ziemi. Ropie towarzyszą często: gaz ziemny, asfalt i łupki bitumiczne. Gaz ziemny występuje także w postaci oddzielnych pól gazowych, gdzie nie ma ropy. Łupki bitumiczne są to skały przepojone organiczną substancją palną, zbliżoną bardziej do węgli sapropelowych niż do ropy. Ropa naftowa występuje dość nierównomiernie w różnych częściach świata, sprawiając, że często pustynny, biedny kraj, po odkryciu na jego terenie źródeł ropy, stawał się bardzo ożywiony i bogatszy. Odkryte przed kilku laty źródła ropy na Saharze, jeżeli okażą się dość bogate, mogą zmienić oblicze tej olbrzymiej pustyni.

Read More

Badania nad prototypem odpylnika wirnikowego

Sprawność filtra z tkaniną WT-203 została przebadana w zakładzie doświadczalnym ZMO Krzeszowice i otrzymano wartość średnią ą = 97,4%. Z badań przeprowadzonych przez Zakład Pyłów Przemysłowych można wywnioskować, że do filtrów odpylających najkorzystniejsze są tkaniny wełniane. Uzyskane wyniki odbiegają od wyników pomiarów przeprowadzonych w terenie (bezpośrednio w zakładach). Trudno ustalić zasadniczą przyczynę tej rozbieżności. Można przypuszczać, że jedną z przyczyn jest trudność uzyskania przy sztucznym zapyleniu w laboratorium tych samych warunków pyłowych, co przy zapyleniu rzeczywistym w zakładach produkcyjnych. Pył zmienia swą charakterystykę, nie mówiąc już o wpływie wilgotności przy przenoszeniu go do podajnika. Z podobną trudnością zetknął się Instytut Techniki Cieplnej przy pomiarach sprawności cyklonów,

Read More

BADANIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GEOFIZYCZNEGO CZ. II

Zjawiska pogody – choć często dają efektowne objawy elektryczne, jak błyskawice, czy optyczne, jak tęcza – spowodowane są przede wszystkim przemianami, jakich w atmosferze ziemskiej i na powierzchni Ziemi doznaje promienista energia Słońca, zmieniająca się w ciepło, w energię ruchu wiatru, energię przemian fazowych wody itp., ażeby w końcu, w postaci promieniowania cieplnego Ziemi, odejść w przestrzeń kosmiczną. Toteż z różnych działów fizyki atmosfery najściślejszy związek z meteorologią ma termodynamika i mechanika atmosfery.

Read More

ALERT ROZPOCZYNA SIĘ NATYCHMIAST CZ. II

Zadania poszczególnych stacji były różne w zależności od rodzaju prowadzonych przez nie obserwacji. Tak na przykład: aerolodzy mieli przeprowadzić sondaże atmosfery w terminach 00, 06, 12, 18 cz. Gr. zamiast jednego sondażu w terminie 00 wykonywanego w zwykłe dni: magnetolodzy mieli włączyć magnetografy z szybkobieżną rejestracją, wizualne obserwacje zórz polarnych miały być prowadzone przez całą noc: sondaż jonosfery winien być prowadzony w odstępach 5-minuto- wych: obserwatorzy tzw. „służby słonecznej” w dni pogodne winni wykonywać cogodzinne fotografie tarczy słonecznej zamiast dwu zdjęć na dobę: należało zwiększyć czułość sejsmografów na stacjach sejsmograficznych, dla dokładniejszej rejestracji mikrosejsmów itd.

Read More

PRODUKTY NIEORGANICZNE BAZUJĄCE NA GAZIE ZIEMNYM

Podstawowym związkiem nieorganicznym, którego produkcja bazuje na procesach petrochemicznych, jest amoniak. Syntezę jego opiera się na wodorze otrzymywanym z przeróbki metanu. W roku 1956 75% produkcji amoniaku w Stanach Zjednoczonych było oparte na wodorze z rozkładu metanu. Amoniak jest półproduktem dla kwasu azotowego i nawozów azotowych, o których znaczeniu nie trzeba chyba wspominać. Produktem reakcji amoniaku z dwutlenkiem węgla jest mocznik, używany jako nawóz sztuczny, dodatek do karmy dla zwierząt hodowlanych oraz w przemyśle mas plastycznych.

Read More