Okres obiegu Łunnika III dokoła Ziemi

Uczeni radzieccy nadali nazwy tym utworom, które mimo niekorzystnych warunków oświetleniowych zaznaczają się wyraźnie na zdjęciach. Są to dwa niezbyt wielkie „morza”: na północy Morze Moskiewskie (1) z Zatoką Astronautów (2) i na południu widoczne połowicznie Morze Marzenie (8). W centrum tarczy widoczne jest duże pasmo Gór Radzieckich (7) długości około 2000 km. Ponad Górami Radzieckimi widnieje grupa złożona z czterech dużych kraterów, z których najbardziej wy- wysunięty na zachód otrzymał nazwę Joliot-Curie (6). Największy w tej grupie jest krater Łomonosowa (5) o średnicy około 70 km, z centralnym stożkiem pośrodku. Spośród około 30 kraterów bez nazwy najwybitniejszy jest krater Ciołkowskiego (4), położony na zachód od Morza Marzenia. Średnica tego krateru wynosi około 100 km. Pośrodku niego widnieje również centralny stożek. Tyle szczegółów dają pierwsze fotografie zdjęte przez Łunnika III. Dalsze opracowanie zdjęć pozwoliło nanieść na mapę Księżyca nowe kratery. Otrzymały one nazwy: Giordono Bruno, Jules Verne, A. Hertz, Kurczatow, Łobaczewski, Maxwell, Men- delejew, Pasteur, Popow, Curie-Skłodowska i Edison.

Read More

Kamień naturalny do ozdoby i budowania

Kamień naturalny służy do ozdoby oraz budowania. Jego jakość służy klientom i pozwala im cieszyć się najpiękniejszymi domami oraz mieszkaniami. Dzisiaj klienci lubią posiadać eleganckie domy, wyłożone kamiennymi płytkami w środku oraz na zewnątrz. Takie domy są eleganckie, efektowne oraz mają odpowiednią jakość. Można cieszyć się ich jakością oraz wysoką klasą...

Read More

Oczyszczenie atmosfery w Polsce

Próbę koordynacji prac badawczych na odcinku oczyszczania atmosfery w Polsce, a także opracowań syntetycznych w tej dziedzinie, podjęła Komisja dla Spraw Technicznego Oczyszczania Atmosfery Komitetu dla spraw GOP. Komisja ta zainicjowała i sfinansowała również szereg prac badawczych – zarówno podstawowych jak i technologicznych (m. in. na odcinku nowej aparatury do odpylania).

Read More

Płytki marmurowe zdobią domy i mieszkania

Płytki marmurowe są eleganckie, efektowne, mają różne kolory. Ich jakość jest wysoka, walory dekoracyjne również są znaczące. Dzisiaj dobrej klasy płytki marmurowe mają znaczenie dla klientów. Dobre płytki są nieodzowne w niejednym domu i mieszkaniu. Klienci mogą mieć tego rodzaju płytki dla swoich potrzeb. Ich jakość jest ważna...

Read More

Neutronowy proces iniekcji

Istnienie takich dwu stref „ziemskiego promieniowania korpuskular- nego”, jak nazwał je radziecki geofizyk S. N. Wiemow, związane jest, jak przypuszcza się, z różnymi mechanizmami iniekcji cząstek w pole magnetyczne. Mianowicie, strefa wewnętrzna tworzy się na skutek tak zwanego neutronowego mechanizmu iniekcji, zaś zewnętrzna powstaje wskutek wejścia w ziemskie pole magnetyczne strumieni cząstek wyrzuconych ze Słońca.

Read More

Możliwości wykorzystania chemii radiacyjnej

Omawiając rozmaite możliwości wykorzystania chemii radiacyjnej nie wolno pominąć znaczenia badań w tej dziedzinie dla dalszego rozwoju nauki. Liczne prace naukowe poświęcone doświadczalnemu i teoretycznemu poznaniu rozmaitych, skomplikowanych nieraz, procesów chemicznych wzbudzanych przez promieniowanie: poznanie dróg, jakimi przekazywana jest energia dostarczana przez kwant gamma lub cząstkę materialną, zanim zostanie ona całkowicie rozproszona, oto są drogi prowadzące nie tylko do znalezienia takich lub innych praktycznych zastosowań promieniowania, ale obecnie chyba przede wszystkim są to drogi, prowadzące do głębszego wniknięcia w istotę procesów, przebiegających w materii.

Read More

MASZYNY CYFROWE W AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW CZ. II

Podstawowe wiadomości o aparatach tego typu zawiera artykuł mgr J. Fietta pt. „Maszyny cyfrowe” – w III t. „Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki”. to wiązało się ściśle z wypracowaniem nowych metod badawczych w takich naukach jak socjologia, ekonomia, organizacja pracy itp. Wymienione dziedziny wiedzy wzbogaciły się o matematyczne ujęcie niektórych swoich działów, co z kolei otwierało możliwość badania rzeczywistości w oparciu o pewne obliczenia.

Read More

ŁUNNIKI I-III – CIĄG DALSZY

Nadajniki radiowe Łunnika I przestały pracować po upływie 62 godz, gdy rakieta biegła już daleko poza Księżycem w odległości około 600 tys. km od Ziemi. Miała wówczas jasność widomą 18 w. gw.

Read More

Łunnik III – ciąg dalszy

Łunnik III, jak każdy sztuczny satelita, musiał wirować dokoła osi przechodzącej przez środek jego masy, zapewne kilka razy na minutę. Wyloty kamer w chwili ekspozycji musiały być automatycznie w jakiś sposób „nastawione” na Księżyc. Ząpewne użyto do tego promieni Słońca, które wskazywały kierunek „ku Księżycowi”. Aparatura fotograficzna, dyrygowana za pomocą radiofal z Ziemi, wykonała wiele zdjęć w ciągu 40 min dnia 7.X.

Read More

Luna incognita

Przypatrzmy się bliżej pierwszej podobiźnie nowych terenów zestawionej na podstawie relacji fotograficznych Łunnika III. Rysunek 18 przedstawia obraz prosty Księżyca (północ – Nu góry, południe – S u dołu). Zachodnie (W) części półkuli księżycowej dostrzegamy z Ziemi gołym okiem (obraz prosty) zawsze po prawej stronie, gdy spoglądając z „tamtej” strony Księżyca odnajdujemy je po stronie przeciwnej, tj. lewej. Podobnie części wschodnie (E) globu, widoczne z Ziemi gołym okiem po lewej stronie, widziane spoza Księżyca odnajdywane są po stronie prawej.

Read More

Kruszywo do betonów i zapraw

Jako kruszywo do betonu stosowany bywa granulat, w razie potrzeby zamiast piasku lub w połączeniu z piaskiem. Należy przy tym zwrócić uwagę czy dysponujemy granulatem lekkim (po wysuszeniu 0,4-0,8 kg/1), czy granulatem ciężkim (po wysuszeniu 0,8-1,4 kg/1). Przy zastosowaniu ciężkiego granulatu jako kruszywa do betonu zużycie cementu na 1 m3 betonu jest prawie takie samo jak przy zastosowaniu piasku rzecznego. Lekki granulat natomiast o strukturze gąbczasto-pienistej wymaga większej ilości spoiwa, gdyż jest materiałem silnie nasiąkliwym, a nierówności powierzchni ziaren wskutek porowatości zwiększają znacznie jego powierzchnię zewnętrzną.

Read More